Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 1-3
โครงการการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ออกแบบรวมก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองภูเก็ต

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ขนาด 12,000 ลบ.ม./วัน


ที่ตั้งโครงการ : เทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 18 ก.ย. 2535 - 17 ก.พ. 2536
มูลค่าโครงการ : 862.0 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 7.45 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

กรมโยธาธิการได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองภูเก็ตอย่างเร่ง
ด่วนด้วยการประกวดราคาออกแบบรวมก่อสร้าง (Turnkey Design and Construction) 
จึงได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด  เป็นบริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจ
ศึกษา เตรียมข้อมูลและเอกสาร  สำหรับใช้ในการประกวดราคา

พื้นที่โครงการที่กำหนดให้อยู่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ 12 ตร.กม.แต่ให้ออกแบบเผื่อการ
ขยายตัวของชุมชนให้สามารถรับน้ำเสียจากบริเวณนอกเขตเทศบาลรวมเป็นพื้นที่ ทั้งหมด
ประมาณ 25 ตร.กม.

ขอบเขตของงาน  ประกอบด้วย  งานออกแบบเบื้องต้นและงานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
และเอกสารสัญญา สำหรับโครงการที่ปีเป้าหมายพ.ศ. 2555

งานออกแบบเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่การสำรวจภูมิประเทศ ถนน และท่อระบายน้ำเดิม เพื่อจัดทำแผนที่
ขนาดมาตราส่วน  1:1000  ทำการเจาะสำรวจดินบริเวณก่อสร้าง  กำหนดเกณฑ์การออกแบบ
จากนั้นจึงทำการออกแบบเบื้องต้นของระบบระบายน้ำ ระบบท่อดักน้ำเสีย ความยาวประมาณ 20
กม. และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 37,000 ลบ.ม./วัน ตลอดจนประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ  นอกจากนี้ยังได้
ทำการศึกษาต้นทุนค่าบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนรูปแบบในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

งานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และเอกสารสัญญา ประกอบด้วย การศึกษาทบทวนเอกสาร
ประกวดราคาชนิดว่าจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  การศึกษาข้อกฎหมาย  กฎระเบียบ  และหลัก
ปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาและการว่าจ้างผู้รับจ้างในงานประเภทออก
แบบรวมก่อสร้าง ตลอดจนกำหนดเกณฑ์ทางด้านวิชาการและด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์และ
กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง  ราชการ  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
และจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้นำมาประมวลเป็นเอกสารประกวดราคาและ
เอกสารสัญญา

ปัจจุบันโครงการนี้ได้ก่อสร้างตามโครงการระยะที่ 1 แล้วเสร็จมีพื้นที่รับน้ำเสียประมาณ 4 ตร.กม. และมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 12,000 ลบ.ม./วัน งบประมาณโครงการ 384 ล้านบาท

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :


12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.