Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 1-21
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด)

ทัศนียภาพจำลองโครงการ

ชั้นใต้ดินของระบบบำบัดน้ำเสีย


ที่ตั้งโครงการ : แขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
  2.93 ตร.กม.
เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินงาน : 19 ม.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555
มูลค่าโครงการ : 560.30 ล้านบาท (FS)
  446.90 ล้านบาท (DD)
มูลค่าการว่าจ้าง : 7.299 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

กรุงเทพมหานคร ได้วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเน่าเสียของน้ำในคูคลองและ
แม่น้ำอย่างต่อเนื่อง   โดยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม  และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
เคหะชุมชน   และเนื่องจากการเจริญเติบโตของพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเขตมีนบุรี ทำให้มีน้ำเสียจากการประกอบกิจกรรมประจำวันจากบ้านเรือน
สถานประกอบการต่างๆ ไหลลงคลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น ในเขตมีนบุรี
เขตคลองสามวาและเขตลาดกระบังทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคระบาดต่างๆ ในชุมชนริมคลองสายหลักของ
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร จึงเสนอให้มีการดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่างๆในพื้นที่ศึกษาให้ดีขึ้น โดยการรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่แขวง
มีนบุรี และแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.85 ตร.กม. ขนาดบำบัดน้ำ
เสียประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งโครงการมีความพร้อมของที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
แล้ว บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนมีนบุรี

จากการศึกษาสภาพระบบระบายน้ำเดิมและลักษณะภูมิประเทศในบริเวณพื้นที่ศึกษาที่กำหนด
บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการปรับแนวเขตพื้นที่โครงการให้สอดคล้องตามลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่รับน้ำเสีย โดยเสนอให้ปรับพื้นที่ในระยะที่ 1 จากขนาด 2.85 ตร.กม.
(ตาม TOR) เป็น 2.93 ตร.กม.และพื้นที่ส่วนขยายในอนาคต จาก 23 ตร.กม. (ตาม TOR)
เป็น 29.76 ตร.กม.

ขอบเขตงาน ประกอบด้วย       

 • การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

ประกอบด้วย การทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลักและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ  และสภาพแวดล้อมเบื้องต้นการสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการ การจัดทำเกณฑ์ในการออกแบบ การวิเคราะห์
และคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมสำหรับระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อนำมาออกแบบเบื้องต้น การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ
การประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน พร้อมทั้งเสนอแผนการดำเนินโครงการ

 • การสำรวจ ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Detailed Design) และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (e-Auction)

ประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อใช้ในงานออกแบบรายละเอียด ได้แก่ สำรวจภูมิ
ประเทศและสิ่งปลูกสร้าง สำรวจทางปฐพีกลศาสตร์ สำรวจโครงสร้างสาธารณูปโภค ตลอดจน
สำรวจที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง การจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับออกแบบรายละเอียด การออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบรายละเอียดสำหรับองค์ประกอบโครงการ การประมาณ
การราคาค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งค่าดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ การจัดทำแผนงานก่อสร้าง
โครงการ   และเอกสารที่เกี่ยวข้อง   และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

องค์ประกอบโครงการที่ทำการออกแบบ ประกอบด้วย

งานออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย

 • งานท่อรวบรวมน้ำเสียหลัก ที่วางไปตามแนวคลอง รวมความยาว 6.08 กม.
 • งานท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกาะไปตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำเสียจากบ้านเรือนริมคลอง รวมความยาว 0.86 กม.
 • งานบ่อดักน้ำเสีย (Combined Sewer Overflow Structure, CSOs) รวมจำนวน 40 บ่อ
 • งานบ่อพักน้ำเสีย จำนวน 48 บ่อ
 • งานท่อเชื่อม (Diversion Pipe) ระหว่างบ่อดักน้ำเสียและท่อรวบรวมน้ำเสียรวม
  ความยาว 1.03 กม.
 • งานชั่วคราวและงานระบายน้ำ

งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ AS-BNR (Activated Sludge Biological Nutrient Removal) ขนาดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.