Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 1-18
โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ทัศนียภาพจำลองของโครงการ

ชั้นใต้ดินของระบบบำบัดน้ำเสียที่ตั้งโครงการ : เขตบางซื่อ และพื้นที่บางส่วนของเขต จตุจักร ดุสิต และพญาไท   ครอบคลุม  พื้นที่ 20.7 ตร.กม.
เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินงาน : 21 ธ.ค. 2548 – 8 เม.ย. 2551
มูลค่าโครงการ : 4,584.78 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 99.90 ล้านบาท   (PTC = 49.95 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บริษัท ปัญญา คอนซัลแท็นส์ จำกัด                
  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
รายละเอียดของผลงาน

เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงแหล่ง
รับน้ำในบริเวณเขตบางซื่อและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยการเก็บรวบรวมน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน
เข้าสู่การบำบัด เพื่อฟื้นฟู   คุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรคลองบางเขน และคลองบางซื่อ
พื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่เขตบางซื่อ  (เต็มเขต)  และบางส่วนของเขตจตุจักร เขตดุสิต
และเขตพญาไท มีขนาดพื้นที่บริการ ประมาณ 20.7 ตารางกิโลเมตร สถานที่ก่อสร้างอาคาร
ศุนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ตั้งอยู่ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) บริเวณ
สระน้ำทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสวน มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 12 ไร่ โดยเป็น
อาคารศูนย์การศึกษาฯที่อยู่เหนือดินประมาณ 5 ไร่ สูง 2 ชั้น และเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
ประมาณ 12 ไร่

ขอบเขตงาน ประกอบด้วย        

 • สำรวจทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิม ทางระบายน้ำ
  ธรรมชาติ เช่น คู/คลองระบายน้ำ ถนน

 • การสำรวจสภาพแวดล้อมเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ บริเวณแนววางท่อ
  รวบรวมน้ำเสีย ที่ตั้งโรงบำบัดน้ำเสีย และจุดปล่อยน้ำทิ้ง

 • จัดทำเกณฑ์ในการออกแบบ (Design Criteria) สำหรับระบบรวบรวม น้ำเสียและ
  บำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการออกแบบท่อรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Outfall) ลงสู่แม่น้ำ
  หรือแหล่งน้ำสาธารณะ

 • กำหนดแนวทางเลือกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย

 • การวิเคราะห์ทางเลือกและคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสม

 • วิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินรวมทั้งเสนอแผนการดำเนินโครงการ

 • สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สำรวจภูมิประเทศและสิ่งปลูก
  สร้างบริเวณที่จะก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ  สำรวจทางปฐพีกลศาสตร์  สำรวจโครงสร้างสาธารณูปโภค

 • สำรวจที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ

 • จัดทำหลักเกณฑ์สำหรับออกแบบรายละเอียด

 • ออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย โครงข่ายท่อรวบรวมน้ำเสียมีความยาวท่อทั้งหมด
  ประมาณ 44.71 กิโลเมตร

 • ออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge (Step-Feed Biological Nitrogen Removal with Chemical Phosphorus Removal) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 120,000ลบ.ม./วัน

 • ออกแบบอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เป็นอาคารที่ประกอบด้วย ลานเอนกประสงค์และลานจอดรถ และใช้พื้นที่ใต้ดินเป็นอาคารบำบัดน้ำเสีย

 • ออกแบบระบบปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่คลอง มีขีดความสามารถในการระบาย
  น้ำสูงสุด 300,000 ลบ.ม./วัน

 • ประมาณการราคาค่าก่อสร้างโดยละเอียดพร้อมทั้งค่าดำเนินการและบำรุงรักษา

 • จัดทำแผนงานก่อสร้างโครงการ

 • การจัดเตรียมเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ประเมินผลผู้ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.