Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 1-16
โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย ของกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ : เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 127 ตร.กม.
เจ้าของโครงการ : กรมควบคุมมลพิษ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 มี.ค. 2547 - 21 ก.ย. 2548
มูลค่าการว่าจ้าง : 42.76 ล้านบาท   (PTC = 23.52 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ ไทย                
  อินฟราสทรัคเจอร์ จำกัด
  บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
รายละเอียดของผลงาน

ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินให้ได้มาซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการนำทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

ขอบเขตงาน ประกอบด้วย

 • ทบทวนและวิเคราะห์รายละเอียด ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเท
  คนิคการออกแบบและก่อสร้างในด้านต่างๆ อาทิ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า
  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม การควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง
  รวมทั้งผลการศึกษาในประเด็นอื่นๆ ภายใต้โครงการจัดการน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ
  จังหวัดสมุทรปราการ     ที่ได้มีการศึกษาไว้และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา

 • ตรวจสอบและประเมินมูลค่าของงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายเดิม ทั้งนี้ การตรวจสอบ
  และประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องพิจารณาด้วยว่างาน      ก่อสร้างส่วนใดสร้างถูกหลัก
  มาตรฐานสากลและตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กรมควบคุมมลพิษได้เคยกำหนดให้
  ไว้กับผู้รับจ้างรายเดิมหรือไม่อย่างไร และงานส่วนใดสามารถใช้การได้หรือน่าจะใช้การ
  ได้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะต้องตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้

      1) ความถูกต้องของแนวความลาดเอียงของท่อรวบรวมน้ำเสียที่ได้มีการก่อสร้างตามข้อ
           กำหนดงาน

      2) ข้อมูลด้านปฐพีกลศาสตร์ และธรณีฟิสิกส์ ของสภาพพื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและ
           บำบัดน้ำเสีย รวมทั้งตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะของดินหรือการทรุดตัว
           ของดินในบริเวณ  พื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและผลกระทบที่อาจจะมีขึ้นต่อ
           โครงสร้างของบ่อบำบัดน้ำเสีย

      3) ประเด็นอื่นๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

 • ประเมินความเหมาะสมของการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม
  และบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ

 • วิเคราะห์และจัดทำทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อ
  สร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ

 • จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางด้านวิชาการ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยว
  ข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกที่ผู้ศึกษาได้จัดลำดับ

 • จัดทำแผนปฏิบัติการและข้อกำหนดงาน/TOR (s)    สำหรับการดำเนินการตามทาง
  เลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมไปสู่แนวทางการปฏิบัติอันประกอบ
  ด้วย รายละเอียดของการดำเนินงาน กรอบเวลา และประมาณการทางการเงิน เพื่อนำมา
  ใช้ปฏิบัติจริง อันจะส่งผลให้มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสีย ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :


12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.