Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-41
โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 พ.ค.2552 - 21 พ.ค.2553
มูลค่าโครงการ : 104.94 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 104.94 ล้านบาท   (PTC = 34.99 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บจก. ธารา คอนซัลแตนท์
  บจก. สยาม ทีซี เทคโนโลยี  
  บจก. ทรานส์เอเซีย คอนซัลแตนท์
 
รายละเอียดของผลงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ  ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูล  ทั้งด้านน้ำท่วม น้ำแล้ง
และคุณภาพน้ำ รวมทั้งการเฝ้าระวังพยากรณ์ และเตือนภัย  ในช่วงวิกฤติน้ำ  โดยการจัดทำ
ระบบโทรมาตรเพิ่มเติมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง เพื่อใช้ข้อมูลจากระบบโทรมาตรทั้งหมด
กับแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่จะพัฒนาขึ้นในการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบูรณาการระบบโทรมาตรและระบบพยากรณ์น้ำของลุ่มน้ำมูลตอนกลางเข้ากับ
ระบบโทรมาตรเดิมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูลที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของทั้งสองลุ่ม
น้ำเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการนี้ ประกอบด้วย

 1. ศึกษาและออกแบบสถานีสนามไม่น้อยกว่า 8 สถานี ซึ่งที่ตั้งของสถานีดังกล่าว
  ต้องเป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่ตรวจวัดข้อมูล อุตุ-อุทกวิทยา ของพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
  ตอนกลาง โดยอย่างน้อย 1 สถานีจะต้องมีการตรวจวัด ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำ (ปริมาณน้ำ) และคุณภาพน้ำ, อย่างน้อยอีก 4 สถานีจะต้องมีการตรวจ
  วัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ (ปริมาณน้ำ) และอย่างน้อยอีก 3 สถานี
  จะต้องมีการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน โดยจะต้องมีระบบเชื่อมโยง ข้อมูลสถานี
  โทรมาตรเดิมของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล ในระยะก่อนหน้า จำนวน
  อีก 31 สถานี ให้สามารถทำงานเป็นระบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ปรับปรุงระบบของศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของพื้นที่ลุ่มน้ำชี และมูล
  โดยมีสถานีหลักอยู่ที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ และสถานี
  รอง 1 สถานี โดยใช้พื้นที่ของอาคารควบคุมของโครงการโทรมาตรมูลบนเดิม

 3. ศึกษาและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks)
  จากสถานีสนามมายังสถานีหลักและสถานีรอง โดยเสนอระบบสื่อสารเป็นแบบสายหรือ
  ไร้สายที่เหมาะสม

 4. ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งระบบช่วยในการตัดสินใจ
  (Decision Supporting System, DSS) บริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง พยากรณ์น้ำ
  และเตือนภัย รวมถึงการเสนอแนะทางเลือก (scenarios) ในการแก้ไขปัญหาด้าน
  วิกฤติน้ำโดยการพัฒนาโปรแกรมระบบช่วยในการตัดสินใจในรูปแบบโปรแกรม
  สำเร็จรูป โดยมีระบบแสดงผลในรูปของแผนที่ ตารางสรุป กราฟ และรายงานสรุป
  ผู้บริหาร  แบบ  Automatic  และ/หรือ  Manual Real-time Operation
  ครอบคลุมพื้นที่ 1) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ 2) ลุ่มน้ำชี และมูล

 5. จัดหา และติดตั้งสถานีสนามตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1)  ถึง 3)

 6. จัดทำรูปตัดลำน้ำโดยมีการสำรวจรูปตัดลำน้ำทุกๆ ระยะทางที่ไม่มากกว่า 5 กม.
  และตำแหน่งอื่นใดที่มีอาคารทางชลศาสตร์กีดขวางทางน้ำ และสำรวจจัดทำ
  Rating Curve ทุกตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำในสถานีสนาม

 7. จัดหา และติดตั้งระบบถ่ายทอดข้อมูล และบันทึกภาพ ณ ตำแหน่งที่ตั้งสถานีสนาม
  ที่มีการตรวจวัดค่าระดับน้ำทุกสถานีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและ 1 สถานี ในพื้นที่
  ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

 8. จัดหาข้อมูลพื้นผิวระดับ (DEM, Digital Elevation Model) ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  ที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซาก

 9. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็น Hardware และ Software ที่สถานีหลัก
  สถานีรอง และสถานีสนาม รวมถึงการทดสอบระบบให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ
  โครงการ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนลุ่มน้ำมูลตอนกลางพิจารณาใช้งาน facility
  เดิมของสถานีหลัก และสถานีรองจากโครงการระบบโทรมาตรลุ่มน้ำชีตอนกลางและ
  ตอนล่าง

 10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet

 11. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้รับมอบหมายที่สถานีหลัก
  เพื่อเป็นการทดสอบระบบ และพัฒนาแนวทางปฏิบัติงาน  รวมทั้งการปรับแต่งตามความ
  เหมาะสม เป็นระยะเวลา 360 วัน

 12. การประชาสัมพันธ์โครงการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงวัตถุประสงค์
  โครงการ ทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

 13. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคเป็นเวลา 360 วัน นับจากวันดำเนินการ
  แล้วเสร็จ

 14. มีการประกันผลงานและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 720 วัน นับจากวันดำเนินการ
  แล้วเสร็จ

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :
12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.