Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-37
โครงการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำอัตโนมัติทางไกล
และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิภาค ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางและล่าง

ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง รวมถึงลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 11 มิ.ย. 2551 - 10 เม.ย. 2552
มูลค่าโครงการ : 52.59 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 52.59 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง รวมถึงลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ทั้งด้านน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ รวมทั้งการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย    ในช่วงวิกฤติน้ำ โดยการจัดทำระบบโทรมาตรในลุ่มน้ำชีตอนกลางและล่าง รวมถึงลุ่มน้ำมูลตอนล่างเพิ่มเติมจากระบบโทรมาตรของ ลุ่มน้ำชีตอนบนที่ดำเนินการแล้วเสร็จรวมเข้าไว้ด้วย เพื่อใช้ข้อมูลจากระบบโทรมาตรทั้งหมดกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่จะพัฒนาขึ้น ในการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการนี้ ประกอบด้วย

1)  ศึกษาและออกแบบโครงข่ายสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ โดยมีสถานีสนามเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน (ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำชีตอนบน ปัจจุบันมีอยู่ 6 สถานี) ไม่น้อยกว่า 15 สถานี เพื่อตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ (ปริมาณน้ำ) และคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำชีตอนกลางและล่าง และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องการตรวจวัดคุณภาพน้ำไม่น้อยกว่า 6 สถานี มีสถานีวัดระดับน้ำ (ปริมาณน้ำ) ไม่น้อยกว่า 12 สถานี และมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 15 สถานี โดยมีสถานีหลักอยู่ที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ และมีสถานีรองอยู่ที่ศูนย์อุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 จังหวัดขอนแก่น

2)  ศึกษาและออกแบบโครงข่ายระบบสื่อสารข้อมูล (Communication Media) ระบบเครือข่ายไร้สาย โดยส่งข้อมูลในรูปแบบจีพีอาร์เอส (GPRS Data Packet) หรือ Satellite ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

3)  ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Supporting System, DSS) ในการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวัง พยากรณ์น้ำ และเตือนภัย แบบ Automatic และ/หรือ Manual Real-time Operation ครอบคลุมลุ่มน้ำชี รวมถึงลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

4)  ก่อสร้างสถานีสนาม จัดทำรูปตัดลำน้ำ ณ ตำแหน่งที่ตั้งสถานีที่มีการตรวจวัดระดับน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งระบบถ่ายทอดข้อมูลและบันทึกภาพ รวมทั้งสำรวจจัดทำ Rating Curve        

5)   การสำรวจรูปตัดลำน้ำจะสำรวจทุกๆ ระยะทางที่ไม่มากกว่า 5 กม. และทุกตำแหน่งที่มีอาคารทางชลศาสตร์ที่กีดขวางทางน้ำ โดยให้สำรวจอาคารทางชลศาสตร์ที่ตำแหน่งเหนือน้ำ ตัวอาคารและท้ายน้ำ

6)  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เป็น Hardware และ Software และติดตั้งทดสอบระบบให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

7)  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่สถานีหลัก สถานีรอง และสถานีสนาม รวมทั้งปรับปรุงห้องควบคุมที่สถานีหลัก และสถานีรอง ตามความจำเป็น และบูรณาการระบบเดิมในลุ่มน้ำชีตอนบนให้ใช้งานเป็นระบบเดียวกัน

8)  ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้รับมอบหมาย ทั้งที่สถานีหลัก เพื่อการทดสอบระบบ และแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งการปรับแต่งตามความเหมาะสม  เป็นระยะเวลา 360 วัน  นับจากวันดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ On the Job Training อย่างน้อยดังนี้

  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 • สามารถเข้าใจในหลักการทุกด้านที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองฯ
 • สามารถปรับเปลี่ยน Parameter ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจำลองได้
 • สามารถป้อนข้อมูลด้านเข้า และ Simulate แบบจำลองฯ ได้
 • สามารถแปรผลลัพธ์จากแบบจำลองฯ ได้

  • อุปกรณ์และระบบควบคุม รวมระบบโทรมาตร
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ได้
 • สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอุปกรณ์ได้
 • สามารถทราบแหล่งผลิต หรือจำหน่ายอุปกรณ์นั้น
 • สามารถทำการบำรุงรักษาระบบได้
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคสนาม ทุกๆ ระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน พร้อมเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้รับมอบหมาย และทุกครั้งที่อุปกรณ์มีการทำงานที่ผิดปกติ

9)  มีการประกันผลงานและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 720 วัน นับจากวันดำเนินการแล้วเสร็จ


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.