Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-31
โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี

พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ : อยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
ระยะเวลาดำเนินงาน : 11 ม.ค.2549 – 3 ก.ค.2550
มูลค่าโครงการ : 361.61 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 17.998 ล้านบาท   (PTC = 16.92 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด
 
รายละเอียดของผลงาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ซึ่งก่อสร้างและ
ใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา มีเขื่อนเจ้าพระยาทำหน้าที่
เก็บกักน้ำและทดระดับน้ำให้สูงพอที่จะส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ (คลองอนุศาสนนันทน์)
โดยมีอาคารหัวงานเป็นประตูระบายน้ำตั้งอยู่ที่ กม. 86+107 ของคลองอนุศาสนนันทน์ มีพื้น
ที่รับผิดชอบ  255,112 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ในเขต  3  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานศึกษา ประกอบด้วย งานศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ
ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม   จังหวัดลพบุรี   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดสระบุรี รวมถึงผลกระทบกับพื้นที่เกี่ยวเนื่อง  การประเมิน  ศักยภาพน้ำต้นทุนเพื่อ
สนับสนุนพื้นที่นอกเขตชลประทานฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสักเพื่อเป็นพื้นที่
ชลประทานตามนโยบายของกรมชลประทาน ทั้งนี้จะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่
ของโครงการฯ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากผลการปรับปรุงโครงการและการ
ออกแบบในระดับความเหมาะสม   งานปรับปรุง   โครงการให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต    ในการดำเนินงานต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผล
กระทบและผู้เกี่ยวข้องทราบผลการศึกษา การคัดเลือกแนวทางปรับปรุง การมีส่วนร่วมในการ
แจ้งความต้องการและให้ข้อคิดเห็นในระหว่างการดำเนินการศึกษาอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม

งานที่ดำเนินการ ประกอบด้วย

 1. งานเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล

 2. งานสำรวจตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการฯ

 3. งานประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ โดยใช้ดัชนีที่เหมาะสม

 4. งานศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน และสภาพการเกษตร ในปัจจุบัน

 5. งานสำรวจศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม

 6. งานศึกษาประเมินความต้องการใช้น้ำปัจจุบันและอนาคต

 7. งานตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินปริมาณน้ำชลประทานที่ส่งจริงเพื่อประเมิน 
  ประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แท้จริง โดยการสำรวจทางชลศาสตร์

 8. งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของโครงการ จัดลำดับความสำคัญและเสนอแนวทาง
  ในการแก้ไข เสนอแนวทางเลือกในการปรับปรุงโครงการ

 9. สำรวจออกแบบขั้นศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการ ประมาณราคา
  และจัดทำแผนดำเนินการโครงการ และแผนลงทุน

 10. การศึกษาด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ

 11. งานศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กร และรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม

 12. ศึกษา วางแผนการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
  สำหรับการบริหารจัดการน้ำ

 13. จัดทำระบบ Decision Support System สนับสนุนการตัดสินใจดำเนินการส่งน้ำ
  และบำรุงรักษา

 14. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานผลการศึกษา
  ความเหมาะสมเสนอให้ทำการปรับปรุงโครงการโดยใช้มาตรการ ทั้งมาตรการไม่
  ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง สรุปได้ดังนี้

 1) การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
  การปรับปรุงโดยใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงด้าน
  การบริหารจัดการและองค์กร ซึ่งรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำ
  การสร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการ
  พัฒนาการเกษตร และการปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน้ำฝน
   และปริมาณน้ำท่า

2)  การปรับปรุงโดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
  การปรับปรุงโดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เป็นการปรับปรุงระบบชลประทานและการ
  บริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย

 1. การปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย การปรับปรุงคลอง
  ส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งน้ำ การปรับปรุงคลองส่งน้ำและ
  อาคารประกอบเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งน้ำ การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในระบบ
  ระบายน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจวัด  และการก่อสร้างติดตั้งระบบ
  โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
 2. การปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองอนุศาสน-นันทน์ เพื่อเพิ่มพื้น
  ที่ชลประทานและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :


12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.