Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-27
โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร
เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำบางปะกง

ที่ตั้งโครงการ : บริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง (River Mouth) ครอบคลุมบริเวณ
  พื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกลุ่มน้ำปราจีนสายหลัก  ลุ่มน้ำคลองท่าลาดและลุ่มน้ำ
  คลองหลวง
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ธ.ค. 2547 – 20 พ.ย. 2549
มูลค่าโครงการ : 55.38 ล้านบาท (งานก่อสร้างและพัฒนาระบบ)
มูลค่าการว่าจ้าง : 55.38 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

ศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรฯ เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำบางปะกง
สำหรับการวางแผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยและแจ้งเตือนภัย (Early Warning System)
สำหรับเตรียมความพร้อมกรณีเกิดน้ำหลากในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องมือ (Tools) ช่วยประกอบการตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตงาน ประกอบด้วย

 1. ดำเนินการวางแผนและจัดทำพัฒนาวางระบบโทรมาตรอุทกวิทยา ระบบพยากรณ์
  น้ำหลากระบบการแจ้งเตือน ระบบตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำ
  กรณีเกิดอุทกภัย (Flood Management)ในเขตลุ่มน้ำบางปะกงให้มี ประสิทธิภาพ
  เพิ่มยิ่งขึ้น

 2. พัฒนาดำเนินการจัดทำใหม่ หรือปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการเชื่อมโยงข้อมูล/ระบบ
  โทรมาตรอุทกวิทยาที่ใช้งานอยู่เดิมในพื้นลุ่มน้ำบางปะกงให้สามารถประยุกต์ใช้งาน
  ร่วมกับระบบ โทรมาตรฯ ต่อขยายใหม่ในคราวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น
  ระบบเดียวกันซึ่งสถานีตรวจวัดสนาม (Remote Stations) เดิมของลุ่มน้ำบางปะกง ได้แก่

  2.1)   สถานีโทรมาตรหอทอง ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
  2.2)   สถานีโทรมาตรสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  2.3)   สถานีโทรมาตรพานทอง (สะพานเทพหัสดิน) ตั้งอยู่ที่  อ.บางปะกง          จ.ฉะเชิงเทรา
  2.4)   สถานีโทรมาตรบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
  2.5)   สถานีโทรมาตรสะพานฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโพธิ์   จ.ฉะเชิงเทรา
  2.6)   สถานีโทรมาตรหลักที่เขื่อนทดน้ำบางปะกง

  ทั้งนี้ยังต้องพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลตรวจวัดระบบโทรมาตรฯที่มีอยู่เดิมและระบบ
  โทรมาตรฯ       ใหม่ที่ดำเนินการติดตั้งคราวนี้ให้สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกันอย่าง
  สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของสัญญา และสามารถประยุกต์ใช้งานกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่
  นำมาติดตั้งใหม่ในคราวนี้   
      
 3. พัฒนาต่อขยายระบบการพยากรณ์น้ำหลาก (Flood Forecasting System)
  โดยแบบจำลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) ของลุ่มน้ำบางปะกง
  และพัฒนาระบบเตือนภัย (Early Warning System) ให้มีความทันสมัยสามารถ
  ประยุกต์ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ สำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบอัตโนมัติ
  (Automatic Real-Time Flood Forecasting and Warning System)
      
 4. พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support system) สำหรับบริหารจัดการ
  น้ำท่วม  (Flood Management)  ในลุ่มน้ำบางปะกงให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว
  ทันต่อสภาวการณ์นั้นๆ โดยสามารถบรรเทาอุทกภัยและลดระดับมูลค่าความเสียหาย
  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
   
 5. จัดทำระบบฐานข้อมูล (Data Base) เพื่อการประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบหรือกระบวน
  การอื่นเช่น     ระบบเตือนภัย     ระบบการนำเสนอเสนอข้อมูลการตรวจวัดและผลการ
  พยากรณ์น้ำหลากแก่สาธารณะชน (Public Information System) เป็นต้น

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.