Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-23
โครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี




ที่ตั้งโครงการ : ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี  และโตนเลสาปตอนบน
  (ยกเว้นลุ่มน้ำย่อยคลองหลวง) (ครอบคลุมจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา    ปราจีนบุรี   และสระแก้ว)
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 22 ส.ค. 45 - 16 มี.ค. 47
มูลค่าโครงการ : 11.987 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 18.81 ล้านบาท   (PTC = 7.29 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บริษัท เทสโก้ จำกัด
 
รายละเอียดของผลงาน

ในปัจจุบันการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละลุ่มน้ำของประเทศ
ยังไม่มีแผนรวม (Integrated Plan) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับที่จะใช้เป็นกรอบ
กำหนดระบุถึงแผนงานและโครงการที่มีรายละเอียดแสดงถึงวิธีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
แต่ละพื้นที่ เพราะการดำเนินงานที่ผ่านมาการจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำมีหลายหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง จึงดำเนินการตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปัจจุบันจึงยังไม่มีทิศทางและวิธีการปฏิบัติที่จะดำเนินการต่อไป
ในระยะยาวอย่างชัดเจนที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของแต่ละลุ่ม
น้ำทั่วประเทศ  จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน
ระดับลุ่มน้ำ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน
และทุกพื้นที่อย่างสมบูรณ์แผนงาน   และโครงการต่างๆตามแผนรวมจะกำหนดเป็นกรอบและ
มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำได้นำไปดำเนินการตาม
ภาระหน้าที่อย่างเป็นระบบและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตามที่ระบุไว้ในแผนรวมที่จัดทำขึ้น

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาเพื่อจัดทำแผนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สามารถกำหนดเป็นแผนงานในการ
จัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำให้ชัดเจน          โดยการจัดการทรัพยากรน้ำต้องคำนึงถึง
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
วิสัยทัศน์และนโยบายน้ำแห่งชาติ ในการดำเนินงานจัดทำแผนต้องมีการประสานงานกับคณะ
อนุกรรมการบริหาร จัดการลุ่มน้ำองค์กรท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
และรวบรวมเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้แผนรวมที่มีความชัดเจนและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยให้ดำเนินการศึกษาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. สำรวจรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม  ข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้นทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนสภาพปัญหา
  ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 2. ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำ พร้อมทั้งจำแนก
  ในส่วนที่ได้พัฒนาแล้ว และส่วนที่จะสามารถพัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
  ทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

 3. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการศึกษาแผนงานโครงการที่ดำเนินการไว้ โดยหน่วยงานต่างๆ มาจัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป ในการศึกษา
  และดำเนินงานโครงการจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และครอบคลุมราย
  ละเอียดต่างๆ

 4. ประสานการดำเนินงาน โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาความ
  ต้องการแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
  ลุ่มน้ำองค์กรท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้-เสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ
  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำกรอบแผนรวมในด้านต่างๆ เช่น แผนการพัฒนา
  แหล่งน้ำแผนการบริหารจัดการน้ำ แผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งแผนการอนุรักษ์
  และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

 5. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และมาตรการ ไม่ใช้สิ่ง
  ก่อสร้าง โดยพิจารณากรอบแผนงานในระยะ 5, 10, 15 และ 20 ปี ในด้านต่างๆ

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.