Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-19
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด)

พื้นที่โครงการ


อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อที่ตั้งโครงการ : เขตอำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอคงอำเภอโนนสูง และอำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
ระยะเวลาดำเนินงาน : 8 มิ.ย. 2544 - 29 พ.ย. 2545
มูลค่าโครงการ : 457.75 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 14.975 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอคง
อำเภอโนนสูง และอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบส่งน้ำจาก
แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล โดยใช้ท่อส่งน้ำและสถานีสูบน้ำที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเพื่อสูบส่ง
น้ำเพิ่มเติมให้แก่แหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่และเก็บกักไว้ในช่วงขาดแคลน ซึ่งในการพัฒนา
โครงการนี้ได้มุ่งเน้นในการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นอันดับแรกและถ้ามีความ
เหมาะสมก็สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร
และอื่นๆ เป็นอันดับต่อไป

รายละเอียดของงาน ประกอบด้วย

 • รวบรวมข้อมูลและศึกษาทบทวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการพัฒนาแล้ว รวมทั้ง
  โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาในพื้นที่โครงการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ
  พัฒนาแหล่งน้ำ

 • รวบรวมข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
  ศึกษา

 • การศึกษาทางด้านวิศวกรรมโครงการ

 • การวางแผนโครงการจะต้องมีการศึกษาทางเลือกเปรียบเทียบความเหมาะสมด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา

การศึกษาความเหมาะสม  ประกอบด้วย

 • รวบรวมและสำรวจข้อมูลด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

 • ออกแบบโครงการในขั้นความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการที่จะพัฒนา
  แบบระบบท่อส่งน้ำโดยใช้ข้อมูลต่างๆ ทางด้านแผนที่ภูมิประเทศธรณีวิทยาอุทกวิทยา
  และชลศาสตร์

 • การออกแบบระบบท่อส่งน้ำ

 • การศึกษาเรื่องการชดเชยทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างของทางราชการ และเอกชน

 • การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ

 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างค่าส่งน้ำบำรุงรักษา และจัดทำแผนงานก่อสร้างโครงการ

 • จัดทำแผนการส่งน้ำและการบำรุงรักษาโครงการ เพื่อใช้งานในขั้นดำเนินการและบำรุง
  รักษาโครงการ

 • การศึกษาด้านองค์กรการบริหารและการจัดการโครงการ

 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

 • ออกแบบรายละเอียด การจัดทำรายการปริมาณงานก่อสร้าง (Bill of Quantity) ประมาณราคา และกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม(Technical Specification)

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.