Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 6-1
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 ก.ค.2540 - 22 พ.ค.2541
มูลค่าการว่าจ้าง : 13.0 ล้านบาท   (PTC = 8.84 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : Metcalf & Eddy International  Inc.
 
รายละเอียดของผลงาน

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักในความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคูคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสร้างระบบบำบัด
น้ำเสียจำนวน 6 โครงการใน 7 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 191.7 ตร.กม. คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย
ที่จะสามารถบำบัดได้ใน ปริมาณ วันละ 992,000 ลบ.ม. ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่  7  โดยเฉพาะในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย  สิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยได้มีแนวนโยบายให้เร่งจัดทำแผนหลักบำบัดน้ำเสีย และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ควบคู่กันไปกับการกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย โดยพิจารณาความเหมาะสมการจัดเก็บค่า
บริการบำบัดน้ำเสียเพื่อคืนทุนตามหลักการที่ว่าผู้ใดก่อให้เกิดมลภาวะผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ในการบำบัดมลภาวะนั้น (Polluter-Pays-Principle, PPP)

กรุงเทพมหานครจึงได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท
โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ Metcalf & Eddy International, Inc. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ในเขตกรุงเทพ- มหานคร
โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

 • งานศึกษาปริมาณและลักษณะน้ำเสียจากครัวเรือน  และสถานประกอบการอาคาร
  ประเภทต่างๆในปัจจุบันและอนาคต

 • ศึกษาต้นทุนของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วใน
  ปัจจุบันและระบบที่จะทำการก่อสร้างในอนาคต

 • ประเมินค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการน้ำเสีย  รวมทั้งการเดินระบบ และการ
  ควบคุมบำรุงรักษาระบบ

 • ศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่มีการบังคับใช้อยู่ใน
  ประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย
  โดยภาครัฐ หรือเอกชน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสีย

 • สำรวจทัศนคติของประชากรในพื้นที่เกี่ยวกับความเข้าใจของประชากร ต่อความ
  จำเป็นของการจัดสร้างระบบและความจำเป็นในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

 • ศึกษาทางเลือกในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรูปแบบต่างๆ

 • ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในประเทศต่างๆ

 • ศึกษาถึงระเบียบและวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บร่วมกัน

 • กำหนดประเภทหรือกลุ่มของผู้ที่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

 • ศึกษากำหนดเกณฑ์ในการคำนวณ และคำนวณหาอัตราค่าบริการ

 • เสนอแนวทางในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

 • เสนอแนะรูปแบบองค์กรที่จะเข้ามาดำเนินการจัดการระบบที่เหมาะสม ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือร่างกฎระเบียบ และข้อกฎหมาย สำหรับการดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน

 • เสนอแนะแผนการดำเนินงานในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์
  สถานะการเงินในการดำเนินงาน

 • จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าบริการบำบัดน้ำเสียและ แผนการเงิน

 • จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.