Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 4-9
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบปรับปรุงน้ำกลับมาใช้ใหม่ ของตึกช้าง

ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,150 ลบ.ม./วัน


 


ที่ตั้งโครงการ : ตึกช้าง สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน กทม.
เจ้าของโครงการ : บริษัท ธรรมธานี จำกัด
ระยะเวลาดำเนินงาน : ต.ค. 2538 - ม.ค. 2539
มูลค่าโครงการ : 16.31 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

โครงการตึกช้างเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย อาคารในส่วนของสำนักงาน ส่วนที่พักอาศัย และส่วนของพลาซ่า คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 68,000 ตร.ม. มีปริมาณน้ำเสีย 1,150 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะต้องถูกบำบัด ก่อนที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

มาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศดังกล่าวกำหนดตามขนาด  ของโครงการ โครงการขนาดใหญ่จะมีมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่าโครงการขนาดเล็กเพราะมีปริมาณน้ำทิ้งมากกว่า สามารถ ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า และเมื่อพิจารณาขนาดของโครงการนี้พบว่าต้องใช้มาตรฐานน้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ก. ซึ่งจัดเป็นประเภทสูงสุด การใช้ระบบบำบัดขั้นต้น เช่น บ่อเกรอะ-บ่อซึม หรือแม้แต่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปจะไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานนี้ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้อง   ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เฉพาะที่สามารถบำบัดให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนั้นเจ้าของโครงการยังมีนโยบายที่จะนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการออกแบบน้ำที่จะนำกลับมาใช้ใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้นำน้ำไปใช้

บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท ธรรมธานี จำกัด ให้ดำเนินการออกแบบ     รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียและระบบปรับปรุงน้ำกลับมาใช้ใหม่ของตึกช้าง

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบจะใช้โครงสร้างของระบบ บำบัดน้ำเสียเดิมเป็นหลัก โดยระบบที่เลือกใช้  คือ  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิด Sequencing batch reactor ที่สามารถกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้โดยใช้กระบวนการ ทางชีวภาพ    ความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้นั้น สามารถรับน้ำเสียที่มีอัตราการไหล ประมาณ 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD เท่ากับ 325 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะอยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

ระบบปรับปรุงนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในโครงการมีการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมมาใช้ใหม่ โดยนำไปใช้ในระบบ Flushing และรดน้ำต้นไม้ การนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้น้ำในส่วนนี้ โดยได้ออกแบบระบบน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามมาตรฐานของ US EPA ซึ่งกำหนดคุณภาพน้ำที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ ระบบ Direct Filtration โดยใช้ Dual Media Pressure Filter และ GAC Pressure Filter เนื่องจากสามารถกรองได้ในอัตราการไหลที่สูงใช้พื้นที่น้อยเหมาะสมสำหรับใช้ในอาคารซึ่งมีพื้นที่จำกัด การฆ่าเชื้อโรคใช้ระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการดำเนินการต่ำ โดยออกแบบเพื่อปรับปรุงนำน้ำกลับมาใช้ได้ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :
12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.