Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 3-9
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด)

พื้นที่ศึกษาที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล 5 แห่งและอบต. 2 แห่ง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระยะเวลาดำเนินงาน : 17 เม.ย. 2551 - 7 ต.ค. 2552
มูลค่าโครงการ : 1,224.62 ล้านบาท (MP : 7 แห่ง)
   1,249.80 ล้านบาท (FS : 5 แห่ง)
มูลค่าการว่าจ้าง : 20.0 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวทางวัฒนธรรมที่เรียบง่ายของชาวแม่ฮ่องสอนที่ผนวกกับวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเยือนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะที่อำเภอปาย ปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่
หลายในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ.2548 ได้เกิดร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม รวมทั้ง
อิทธิพลของพายุโซนร้อนวีเซนเต้ / ดอมเรย พาดผ่านภาคเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยเสียหายต่อชุมชนต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นมูลค่ามหาศาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตผังเมืองรวมและชุมชนต่อเนื่อง
และอบต.หลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศึกษาจัดทำแผนหลัก 7 พื้นที่ศึกษาความเหมาะสม
5 พื้นที่ และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 4 พื้นที่

ผลการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในแต่ละพื้นที่สามารถสรุป
ได้ดังนี้

1. เทศบาลตำบลปายและชุมชนในเขตผังเมืองรวม

พื้นที่เทศบาลตำบลปาย ทำการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมกำแพง และยกระดับถนนรอบพื้นที่
ปิดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปายและลานกิจกรรม ปรับปรุงระบบระบายน้ำบนถนนเขต
เขลางค์ ขุดลอกปรับปรุงลาดตลิ่งห้วยม่วงกอน และก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามห้วยม่วงกอน
หลังตลาดแสงทองอร่าม พื้นที่บ้านโฮ่ง (อบต.เวียงเหนือ) ทำการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม
และยกระดับถนนรอบพื้นที่ปิดล้อม ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำปาย พื้นที่บ้านทุ่งโป่ง
(อบต.ทุ่งยาว) ทำการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมและยกระดับถนนรอบพื้นที่ปิดล้อมและปรับปรุง
ระบบระบายน้ำบนถนน รพช.มส. 4080 พื้นที่บ้านทุ่งยาวเหนือและบ้านทุ่งยาวใต้ (อบต.
ทุ่งยาว)ทำการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมและยกระดับถนนรอบพื้นที่ปิดล้อมและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำและท่อลอดบนถนน รพช.มส.4080

2. องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า

ทำการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมรอบพื้นที่ปิดล้อม ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชน ขุดลอก
รักษาสภาพร่องน้ำห้วยแม่ละนา รื้อถอนสะพานข้ามห้วยแม่ละนา ซึ่งกีดขวางทางน้ำ และก่อ
สร้างใหม่ให้สูงขึ้น รื้อถอนฝายกรมโยธาธิการฯเดิมที่พังเสียหายและกีดขวางทางน้ำ และ
ก่อสร้างฝายน้ำล้นใหม่ จัดหารถขุดขนาดเล็กสำหรับขุดลอกและเก็บขนขยะ/ตะกอนในลำน้ำ ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันขยะพร้อมถนนเข้าโครงการ ป้องกันขยะและคันป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่งบริเวณถนนเลียบริมห้วยแม่ละนา ติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วม และกำหนด
มาตรการทางผังเมืองให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

3. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและชุมชนในเขตผังเมืองรวม

ทำการขุดลอกรักษาสภาพร่องน้ำห้วยน้ำปุ๊ ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของห้วยน้ำปุ๊เฉพาะบริเวณ
ที่มีปัญหา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้วยน้ำปุ๊ ปรับปรุงระบบระบายน้ำบนถนน ขุนลุมประพาส ถนนนิเวศพิศาลถนนสิงหนาทบำรุง ถนนปางล้อนิคม และลำน้ำหลังการเคหะ ขุดลอกรักษา
ร่องน้ำและปรับปรุงท่อลอดของร่องน้ำจากหนองจองคำ และกำหนดมาตรการทางผังเมือง

4. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

ทำการก่อสร้างคันป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง  ปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข108 ห้วยรับน้ำจากรร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และถนนวังดิน-แม่ลาน้อย ขุดลอกรักษา
สภาพร่องน้ำแม่น้ำแม่ลาน้อย  ขุดลอกปรับปรุงห้วยอีนายและท่อลอดของ ห้วยอีนาย พร้อม
ทั้งติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วม และกำหนดมาตรการทางผังเมืองให้ครอบคลุมพื้นที่
เสี่ยงภัยน้ำท่วม

5. พื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงและชุมชนในเขตผังเมืองรวม

พื้นที่บ้านทุ่งแล้งและบ้านหนองป่าแขม (อบต.แม่คง)ทำการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม กำแพง
และยกระดับถนนรอบพื้นที่ปิดล้อม ก่อสร้างคันป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำยวมและปรับปรุง
ระบบระบายน้ำของถนนในชุมชนพื้นที่บ้านพะมอลอ    (อบต.บ้านกาศ)   ทำการก่อสร้างคัน
ป้องกันน้ำท่วม กำแพงกั้นน้ำ และยกระดับถนนรอบพื้นที่ปิดล้อมตามแนวถนน   ภายในชุมชน
และแนวแปลงที่ดินรอบชุมชน รวมทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ำของถนนในชุมชน พื้นที่เทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงทำการก่อสร้างคันป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำยวม ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
ในซอยบริเวณหน้าวัดชัยลาภ ขุดลอกปรับปรุง  ห้วยโป่ง ห้วยปู่เฒ่า ลำเหมืองแกน และห้วย
ช.ค. ปรับปรุงท่อลอด รวมทั้งปรับปรุงสภาพ  ภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง โดยสรุป
แล้ว จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ พบว่า มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา
โครงการ 4 แห่งซึ่งได้ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง
ไว้ในโครงการนี้ ดังนี้
1)  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน       2)  เทศบาลตำบลปาย
3)  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง       4)  องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.