Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 3-8
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา

พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล 13 แห่ง ของจังหวัดพะเยา
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 ส.ค. 2550 -  28 พ.ย. 2551
มูลค่าโครงการ : 2,737.70 ล้านบาท (MP: 13 เทศบาล)
  1,806.10 ล้านบาท (FS : 4 เทศบาล)
มูลค่าการว่าจ้าง : 14.50 ล้านบาท   (PTC = 10.875 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บจก.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น
 
รายละเอียดของผลงาน

จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ.2548-2549 ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากปริมาณฝนตกในพื้นที่มีปริมาณมากกว่า
ปกติ และน้ำจากลำน้ำต่างๆไหลบ่าเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ต่อเนื่องใน
จังหวัดพะเยา โดยศึกษาจัดทำแผนหลัก 13 เทศบาล ศึกษาความเหมาะสม 4 เทศบาลและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง 4 เทศบาล

ผลการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในแต่ละพื้นที่สามารถสรุป
ได้ดังนี้

1. เทศบาลเมืองพะเยาและชุมชนต่อเนื่อง

การปรับปรุงระบบป้องกันน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำ ประกอบ
ด้วยการปรับปรุงลำน้ำแม่ต๋ำในเขตเทศบาล และก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมแบบกำแพงกั้นน้ำบน
เข็มคู่ตามแนวลำน้ำแม่ต๋ำทั้งสองฝั่ง เพื่อให้ป้องกันน้ำท่วมที่คาบปีการเกิด 100 ปี และการปรับ
ปรุงระบายน้ำสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ตามแนวริมทางหลวงแผ่นดินหมาย
เลข 1 โดยวางท่อระบายน้ำมาตามถนนสุสาน ถนนสุขสันต์ และถนนพหลโยธิน (สายเก่า) เพื่อ
ระบายลงสู่กว๊านพะเยา

2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้และชุมชนต่อเนื่อง

การปรับปรุงระบบป้องกันน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำประกอบ
ด้วยการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวลำน้ำร่องช้างช่วงผ่านชุมชนหลักทั้งสองฝั่ง ผันน้ำ
หลากบางส่วนจากร่องช้างไปยังร่องร้อง ปรับปรุงลำน้ำร่องช้าง และร่องร้อง ออกแบบให้รองรับ
น้ำหลากที่คาบปีการเกิด 100 ปี พร้อมทั้งปรับปรุงฝายทดน้ำเดิม โดยการติดตั้งบานระบาย และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำทดแทนฝายเดิมตามความเหมาะสม ในส่วนการปรับปรุงระบบระบาย
น้ำหลักก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมในบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมพื้นที่ตามแนวริมทางหลวงหมายเลข 1251

3. เทศบาลตำบลเชียงคำและชุมชนต่อเนื่อง

การปรับปรุงระบบป้องกันน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำ ประกอบ
ด้วย การปรับปรุงลำน้ำแม่ลาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำ
หลากได้ โดยทำการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำและก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมน้ำแม่ลาวทั้งสอง
ฝั่งลำน้ำให้สามารถป้องกันน้ำท่วมจากระดับน้ำกรณีคาบการเกิด 100 ปี โดยใช้เขื่อนป้องกัน
น้ำท่วมแบบเขื่อนหินเรียงพร้อมGabion บนลาดตลิ่ง ปรับปรุงฝายน้ำล้นที่บ้านงุ้นและหลัง
ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ และยกระดับถนนซอยเจริญสุข 3 เป็นคันป้องกันน้ำท่วม ในส่วนของ
การปรับปรุงระบบระบายน้ำสายหลักเสนอก่อสร้างวางท่อ ในถนนพิศาลและถนนสิทธิประชา
-ราษฎร์สาย 1 แทน รางระบายน้ำเดิมที่มีขนาดไม่พอเพียง

4. พื้นที่เทศบาลตำบลปงและชุมชนต่อเนื่อง

การปรับปรุงระบบป้องกันน้ำและระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำประกอบ
ด้วย การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวลำน้ำงิมและแม่น้ำยมด้านฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่
ชุมชนเป็นหลัก โดยใช้คันป้องกันน้ำท่วมแบบเขื่อนปูแมทเทรสบนลาดตลิ่งพร้อมกำแพงกั้นน้ำ
คสล. และก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมด้านฝั่งตะวันออกเฉพาะบริเวณบ้านดอนแก้ว และยกระดับ
ถนนบ้านดอนชัยเป็นคันป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงขุดลอก   ลำน้ำงิม แม่น้ำยม และห้วยแพะ ออกแบบให้รองรับน้ำหลากที่คาบปีการเกิด 100 ปีในส่วนของการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสนอ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหลักเพิ่มเติมตามแนวถนนขุนยม และถนนริมยม เพื่อระบายน้ำลงสู่
ร่องม้าและแม่น้ำยม โดยสรุปแล้ว จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการพบว่ามีพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ  4  แห่ง  ซึ่งได้ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้างไว้ในโครงการนี้ ดังนี้
1)  เทศบาลเมืองพะเยา      2)  เทศบาลตำบลดอกคำใต้
3)  เทศบาลตำบลปง         4)  เทศบาลตำบลแม่ใจ


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th


Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.