Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 5-7
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ : เขตบางซื่อ และพื้นที่บางส่วนของเขต จตุจักร ดุสิต และพญาไท    ครอบคลุม  พื้นที่ 20.7 ตร.กม.
เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินงาน : 27 ธ.ค. 2551 – 20 ก.ย. 2556
มูลค่าโครงการ : 2,546.0 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 82.396 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงแหล่งรับน้ำในบริเวณ
เขตบางซื่อและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเก็บรวบรวมน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดต่างๆ มาบำบัดเพื่อ
ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร คลองบางเขน และคลองบางซื่อ

พื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่เขตบางซื่อ (เต็มเขต) และบางส่วนของเขตจตุจักร เขตดุสิต
และเขตพญาไท สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อและระบบ
บำบัดน้ำเสีย  ตั้งอยู่ที่สวนวชิรเบญจทัศ  (สวนรถไฟ)  บริเวณสระน้ำทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของสวน มีขอบเขตทางทิศเหนือติดกับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ทางทิศตะวันตก
ขนานกับถนนกำแพงเพชร 2 (ซึ่งจะใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกหลักของโครงการ) ส่วนทาง
ทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยพื้นที่สวน มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 12 ไร่ โดยเป็น
อาคารศูนย์การศึกษาฯ ที่อยู่เหนือดินประมาณ 5 ไร่ สูง 2 ชั้น และเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย
ใต้ดินประมาณ 12 ไร่

องค์ประกอบของงานก่อสร้างในสัญญาที่ 1 เป็นไปตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1)  งานก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
     เป็นอาคารคอนกรีตสูง 2 ชั้น และมีชั้นใต้ดินเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวอาคารด้านที่หัน
      หน้าเข้าภายในสวนเป็นผนังโค้งและมีม่านน้ำตกความยาวประมาณ 100 เมตร
      ส่วนด้านที่หันออกถนนกำแพงเพชร 2 มีลักษณะเป็นอาคารสำนักงาน

2)  งานก่อสร้างอุทยานไม้น้ำและสวนประดับบริเวณด้านหน้าอาคารฝั่งทิศตะวันออก มีพื้นที่
      ประมาณ 7 ไร่ และงานภูมิสถาปัตยกรรมอื่นๆ ในบริเวณโครงการ

3)  งานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยในฤดูแล้ง
      120,000 ลบ.ม./วัน (ADWF) และมีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุด
      ในฤดูฝน 300,000 ลบ.ม./วัน โดยระบบท่อและโครงสร้างจะต้องก่อสร้างให้
       สามารถใช้งานในการบำบัดน้ำเสียสูงสุดตามที่กำหนดไว้

4)  การทดสอบการเดินระบบ (Commissioning) ให้สอดคล้องกับความต้องการ
      ของการออกแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยต้องสามารถทำงานได้ตาม
      ความต้องการของการออกแบบ 30 วัน ต่อเนื่อง

ขอบเขตงาน ประกอบด้วย

  • งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดการบริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้างในสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการตรวจสอบ อนุมัติ และการปรับปรุงแก้ไขแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญา และมาตรฐานการก่อสร้าง

  • การควบคุมงานทดสอบการเดินระบบ  (Commissioning)  และงานควบคุม
    การฝึกอบรม

  • การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบต่อรายงาน/เอกสารของผู้รับจ้างก่อสร้าง

  • งานควบคุมให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดูแลรักษาภูมิทัศน์

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th


Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.