Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 5-6
โครงการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครนครราชสีมา (ระยะที่ 2)
ที่ตั้งโครงการ : เทศบาลนครนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครนครราชสีมา
ระยะเวลาดำเนินงาน : 29 พ.ย. 2548 - 9 ส.ค. 2552
มูลค่าโครงการ : 738.66 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 35.188 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

จังหวัดนครราชสีมาได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ยังผลให้จังหวัดนครราชสีมา มีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
มีการลงทุนในกิจการต่อเนื่องจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ตามมา เช่น ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ทำให้จังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรง ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนคร เช่น ลำตะคอง
เป็นต้น เนื่องจากน้ำเสียในเขต  เทศบาลนคร มีปริมาณน้ำซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ได้ระบาย
ลงสู่แหล่งน้ำโดยมิได้ผ่านการบำบัดหรือจัดการที่เหมาะสม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจึงเสื่อม
โทรมอย่างเห็นได้ชัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อยู่อาศัยและได้ทำลาย
ทัศนีย-ภาพอันงดงามของลำน้ำ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 1 เทศบาลนครนครราชสีมา โดยโครงการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 สามารถรวบรวมและบำบัดน้ำเสียได้ประมาณ 45,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล 13.81 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนที่เหลือ
อีกประมาณ 19.20 ตารางกิโลเมตร  จึงขาดระบบรวบรวมน้ำเสีย และจำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การจัดการปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาล ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เทศบาลจึงได้
ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุง
แบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เพื่อให้โครงการมีความพร้อม
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครนครราชสีมา จึงจำเป็นต้องมีการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนเทศบาลฯ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
อัตราค่าบริการในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อจะนำมาบังคับใช้ภายหลังโครงการก่อสร้างฯ ระยะที่ 2
แล้วเสร็จ โดยบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจาก
เทศบาลนครนครราชสีมาให้เป็นที่ปรึกษาคุมงานใน  โครงการดังกล่าว

โดยบริษัทรับผิดชอบให้บริการในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 และแผนการดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบระบบบ่อผึ่ง
(Waste Stabilization Pond) และระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process)
ขีดความสามารถในการบำบัด 70,000 ลบ.ม./วันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าจ้าง โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ตลอดจน
บริหารงานและอำนวยการเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จตามเงื่อนไขและขอบเขต
ของงานที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลการศึกษาอัตราค่าบริการบำบัด
น้ำเสียวิธีการจัดเก็บค่าบริการและเสนอแนะรูปแบบขององค์กรบริหารระบบฯ


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th


Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.