Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-42
โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)

ลุ่มน้ำโขง


ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลาที่ตั้งโครงการ : ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 ก.พ.2553 - 2 ก.พ.2554
มูลค่าโครงการ : 87.95 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 87.95 ล้านบาท   (PTC = 40.33 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บจก. สยาม ทีซี เทคโนโลยี
 
รายละเอียดของผลงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ทั้งด้านน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ รวมทั้งการเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ในช่วงวิกฤติน้ำ โดยการจัดทำระบบโทรมาตรในลุ่มน้ำโขง เพื่อใช้ข้อมูลจากระบบโทรมาตรทั้งหมดกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่จะพัฒนาขึ้น ในการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการนี้ ประกอบด้วย

 • ลุ่มน้ำโขง

 • ศึกษาและออกแบบโครงข่ายพร้อมตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ โดยมีสถานีสนาม จำนวน 11 สถานี

 • เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีวัดน้ำเดิมในแม่น้ำโขงสายหลักของ MRCs   (AHNIP Project) จำนวน 7 สถานี

 • เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีวัดน้ำเดิมในแม่น้ำโขงสายหลักของ MRCs   (HYCOS Project) บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำอิง และ แม่น้ำเลย

 • ศึกษาและออกแบบระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของ    ลุ่มน้ำโขง โดยมี
  สถานีหลัก ตั้งอยู่ที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ และมีสถานีรอง ตั้งอยู่ที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา หนองคาย

 • บูรณาการระบบสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
  และมูล ของกรมทรัพยากรน้ำ และระบบสถานีวัดน้ำของ MRCS  (Mekong River Committee) ในแม่น้ำโขง

 • ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 • ศึกษาและออกแบบโครงข่ายพร้อมตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ โดยมีสถานีสนาม จำนวน 11 สถานี

 • ศึกษาและออกแบบระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของ  ลุ่มน้ำทะเลสาบ
  สงขลา โดยมีสถานีหลักตั้งอยู่ที่ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ โดยใช้งานร่วมกับของลุ่มน้ำโขง และมีสถานีรองตั้งอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
  จ.สงขลา

 • ศึกษาและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จากสถานีสนามมายังสถานีหลักและสถานีรอง โดยเสนอระบบสื่อสารเป็นแบบสาย/ไร้สาย หรือระบบอื่นที่เหมาะสม

 • ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Supporting System, DSS)

 • จัดหา และติดตั้งสถานีสนาม

 • จัดทำรูปตัดลำน้ำโดยสำรวจทุกๆ ระยะทางที่ไม่มากกว่า 5 กม. มาตราส่วน 1:100 และตำแหน่งที่มีอาคารทางชลศาสตร์ที่กีดขวางทางน้ำ และสำรวจจัดทำ Rating Curve ทุกตำแหน่งที่ติดตั้งสถานีสนาม

 • จัดหา และติดตั้งระบบถ่ายทอดข้อมูล และบันทึกภาพ ณ ตำแหน่งที่ตั้งสถานีสนาม อย่างน้อยจำนวน 4 ระบบจัดหาข้อมูลพื้นผิวระดับ (DEM, Digital Elevation Model) ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซาก

 • จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เป็น Hardware และ Software ที่สถานีหลักสถานีรอง และสถานีสนาม รวมถึงการทดสอบระบบให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet (ทั้งหน้าภาษาไทย และหน้าภาษาอังกฤษ)

 • ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ได้รับมอบหมายที่สถานีหลัก เพื่อเป็นการทดสอบระบบ และพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานรวมทั้งการปรับแต่งตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 360 วัน

 • การประชาสัมพันธ์โครงการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่รับทราบถึง
  วัตถุประสงค์โครงการ ทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคเป็นเวลา 360 วัน วันดำเนินการแล้วเสร็จ

 • รับประกันผลงานและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 720 วัน นับจากวันดำเนินการแล้วเสร็จ

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :
12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.