Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-4
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด)

ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ส่วนที่ 2 โครงการในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประปาเขต    2, 9 และ 10 จำนวน 15 โครงการ
เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 มิ.ย. 2538 - 9 ม.ค. 2539
มูลค่าโครงการ : 462.9 ล้านบาท   (มูลค่าก่อสร้างรวม 15 พื้นที่)
มูลค่าการว่าจ้าง : 10.98 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

กปภ. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีงบประมาณ  2538   สำหรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา
ชนบทโครงการปรับปรุง   กิจการประปาภายหลังการรับโอน  และโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ประปาใน  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการศึกษาความ
เหมาะสม ดังกล่าวมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กปภ.จึงทำการคัดเลือกที่ปรึกษา
ความเหมาะสมสำรวจ  และออกแบบโครงการโดย บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ทำการศึกษาในพื้นที่ส่วนที่ 2 จำนวน 15 แห่ง

รายละเอียดของงานประกอบด้วย

งานสำรวจและศึกษาความเหมาะสม

 • ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ  แผนงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในโครงการ เช่น จำนวนประชากร พื้นที่เขตจำหน่ายน้ำ  แหล่งน้ำและความต้องการใช้น้ำ

งานการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

 • กำหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบ

 • ออกแบบ และปรับปรุงแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นแบบมาตรฐานเฉพาะ
  อาคารผลิตน้ำประปาขนาด 50 และ 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมจัดทำบัญชีแสดงปริมาณ
  วัสดุ และราคากลาง สำหรับอาคารอื่นให้ใช้แบบมาตรฐานของกปภ.ได้

 • การสำรวจพื้นที่ (Topographic Survery)

 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบด้านฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

 • การออกแบบระบบสูบน้ำดิบ (Raw Water Intake)

 • การวิเคราะห์ระบบส่งน้ำและระบบจำหน่าย

 • การออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและวางท่อ

 • การออกแบบระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้คนเป็นผู้
  ควบคุมและโดยอัตโนมัติ (Semi Automatic Control)

 • กำหนดตำแหน่งที่ดิน จำนวนเนื้อที่ดินที่ใช้ก่อสร้างระบบแรงต่ำและระบบผลิตแหล่งน้ำ

 • การเตรียมข้อกำหนดทางวิชาการ

 • จัดทำรายการแสดงปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.