Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-36
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการลุ่มน้ำบางปะกง (การจัดตั้งเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา
อย่างเป็นระบบลุ่มน้ำและสถานีเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม)

พื้นที่โครงการ

ที่ตั้งโครงการ : ลุ่มน้ำบางปะกง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 7 มิ.ย. 2550 -  27 พ.ย. 2551
มูลค่าโครงการ : 67.88 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 67.88 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

งานศึกษาและวางระบบเครือข่ายสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อใช้ในการตรวจวัดข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดวิกฤติน้ำและใช้การเตือนภัยในพื้นที่ได้ โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้

  • ศึกษา ทบทวนเครือข่าย จัดหา ติดตั้ง สถานีอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยาที่มีอยู่เดิมของ     หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ศึกษา ทบทวน เครือข่าย จัดหา ติดตั้ง ระบบตรวจวัดข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารน้ำ พร้อมอุปกรณ์สื่อสารในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาบริหารจัดการน้ำ ทั้งในด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา แหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการ

  • ศึกษา ทบทวนเครือข่าย จัดหา ติดตั้ง ระบบตรวจวัดข้อมูล พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและเตือนภัยเพื่อเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่มในพื้นที่โครงการ

  • ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล รองรับข้อมูลตรวจวัดจากระบบตรวจวัดทั้งหมดข้างต้น รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล MIS และ GIS ของกรมทรัพยากรน้ำที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำและเตือนภัยได้อย่างสมบูรณ์

  • ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมเครือข่ายอุทกวิทยา ในลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี

  • ศึกษา พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับใช้ประกอบการ ตัดสินใจ (Decision Support System) ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการ

  • จัดทำคู่มือและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านให้สามารถ ดูแลบำรุงรักษาระบบ และสามารถติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยได้

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :


12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.