Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-24
งานศึกษาความเหมาะสม โครงการปรับปรุงโครงการเพชรบุรี

พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ อ.เมือง และอ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ส.ค. 2546 - 30 มี.ค. 2548
มูลค่าโครงการ : 972.99 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 19.984 ล้านบาท   (PTC = 18.90 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บริษัท ร็อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 
รายละเอียดของผลงาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี     จังหวัดเพชรบุรี     เป็นโครงการส่งน้ำและระบายน้ำ
ขนาดใหญ่โครงการหนึ่งของกรมชลประทาน    เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ปัจจุบันมี
พื้นที่โครงการทั้งหมด 518,341 ไร     พื้นที่ชลประทาน  490,520  ไร่ครอบคลุมพื้นที่ใน
จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและ
เขื่อนเพชรเป็นหัวงานทดน้ำเข้าสู่พื้นที่โครงการส่งน้ำเพื่อการชลประทาน        อุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม และอื่นๆ เนื่องจากโครงการดำเนินงานมาเป็นเวลานาน ทำให้ระบบชลประทานอยู่
ในสภาพชำรุดทรุดโทรมประกอบกับสภาพความต้องการใช้น้ำ และสภาพเงื่อนไขต่างๆได้เปลี่ยน
แปลงจากระยะการศึกษาวางโครงการส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการจึงจำเป็นที่จะต้องทำ
การปรับปรุงโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการให้สูงขึ้นเต็มศักยภาพรวมทั้งสามารถ
ตอบสนองต่อบทบาทของโครงการที่เปลี่ยนไป

ผลการศึกษาปรับปรุงโครงการเสนอให้ทำการปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบ
ด้วยการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการและองค์กรจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร จัดการ
ระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพการเพิ่มขีดความ สามารถให้แก่บุคลากรของโครงการและ
ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้ความรู้ด้านการชล
ประทานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     การประชาสัมพันธ์     และการปรับปรุงโดยใช้
มาตรการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบชลประทาน ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบส่งน้ำการปรับ
ปรุงระบบเครื่องมือวัดและติดตามผล   การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำชลประทานและการเพิ่ม
ความจุอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน

ขอบเขตของงาน ประกอบด้วย

 1. การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษา

 2. การศึกษาประเมินผลโครงการ :  ด้านวิศวกรรม  ด้านเศรษฐกิจ  และสังคมผลกระทบ
  ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลศึกษามาสรุป และกำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงการ

 3. การศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการ
 • ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • สำรวจสภาพทางกายภาพของเขื่อนเพชรในปัจจุบัน

 • สำรวจและวิเคราะห์เพื่อประเมินปริมาณความต้องการน้ำ

 • สำรวจและวิเคราะห์เพื่อประเมินปริมาณน้ำชลประทานที่ส่งจริง

 • ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง ทั้งด้านการส่งน้ำและการระบายน้ำ

 • ศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตโครงการ   และเสนอแนวทางปรับปรุง
  เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ศึกษาประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ พร้อมทั้ง
  เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

 • ศึกษาด้านเศรษฐกิจของโครงการและการเงินของเกษตรกร  โดยให้มีการประเมิน
  ผลด้านเศรษฐกิจของโครงการและสภาพทางการเงินของเกษตรกร

 • ศึกษาประเมินและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลปัจจุบัน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ
  ดำเนินงานส่งน้ำและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วได้ทันตามเวลาที่ต้องการรวม
  ทั้งทำคู่มือในการควบคุมอาคารบังคับน้ำในระบบคลองสายใหญ่และคลองสายหลักๆ

 • ศึกษาและจัดทำระบบ GIS ของโครงการ

 • ศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบโทรมาตรที่เหมาะสมสำหรับโครงการ

 • ศึกษาวิเคราะห์สถาบันองค์กรที่มีอยู่ของภาครัฐและภาคเกษตรกร  ศึกษารวบรวมกลุ่ม
  ผู้ใช้น้ำและกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อประเมินศักยภาพและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม
  ผู้ใช้น้ำ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงสถาบันองค์กร ศึกษาจัดทำแผนการส่งเสริม
  อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่โครงการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ในลักษณะบูรณาการ
  ศึกษาแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการส่งน้ำและบำรุงรักษาให้องค์การปกครองส่วน
  ท้องถิ่นหรือเอกชนดำเนินการแทนกรมชลประทาน

 • จัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความต้องการและให้ข้อคิดเห็นระหว่างดำเนินการศึกษา และมีส่วนร่วมในขบวนการต่างๆ ของการศึกษา

 • สำรวจและออกแบบเพื่อปรับปรุงตัวเขื่อนทดน้ำเพชรบุรีและอาคารชลประทาน

 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

 • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และสร้างสื่อเพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.