Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-22
งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่โครงการ

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
ระยะเวลาดำเนินงาน : 25 มี.ค. 2545 - 15 ก.ย. 2546
มูลค่าโครงการ : 136.02 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 13.978 ล้านบาท   (PTC = 11.91 ล้านบาท)
 
รายละเอียดของผลงาน

1. การรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษา

2. การศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงระบบและการจัดการน้ำชลประทาน

 • ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและปรับเปลี่ยนวัตถุ
  ประสงค์และเป้าหมายเดิมให้เหมาะสม      และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของ
  เกษตรกรและสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

 • สำรวจและวิเคราะห์เพื่อประเมินปริมาณความต้องการน้ำ

 • สำรวจและวิเคราะห์เพื่อประเมินปริมาณน้ำชลประทานที่ส่งจริง

 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อประเมินผลด้านวิศวกรรม การบริหารการจัดการเศรษฐกิจ สังคม
  สิ่งแวดล้อม

 • ศึกษากำหนดประเด็นปัญหาอย่างรูปธรรมและชัดเจน (Analytical Problem
  Identification) พร้อมกำหนดสัดส่วนเปรียบเทียบ (Scaling Degree of Problem)
  และศึกษาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาต่างๆ

 • จากประเด็นปัญหาที่จัดลำดับแล้วนำมาศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ที่เป็นไปได้
  ทั้งหมดของแต่ละประเด็นปัญหา โดยศึกษาเพื่อกำหนดสาเหตุหลัก และสาเหตุรองของ
  แต่ละปัญหานั้นๆ (Performance diagnosis, Problem and Cause analysis)

 • ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง ทั้งด้านการส่งน้ำและการระบายน้ำ
  โดยเสนอแนะแนวทางเลือกที่จะขจัดสาเหตุหลักและสาเหตุรองของแต่ละประเด็นปัญหา
  ต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำจัดแก้ไขหรือ บรรเทาปัญหาต่างๆ ของโครงการฯ

 • ศึกษาด้านเศรษฐกิจของโครงการและการเงินของเกษตรกร โดยให้มีการประเมินผลด้าน
  เศรษฐกิจของโครงการและสภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกร

 • ศึกษาประเมินระบบฐานข้อมูลปัจจุบันปรับปรุงออกแบบระบบฐานข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ
  เป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิ หรือตติยภูมิเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารงานส่งน้ำใน
  แต่ละระดับ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเสนอแนะเกณฑ์และจัดทำคู่มือในการควบคุม
  อาคารบังคับน้ำในระบบคลองสายใหญ่ คลองซอย และคลองสายหลักๆ ที่สำคัญ

 • ศึกษาวิเคราะห์สถาบันองค์กรที่มีอยู่ของภาครัฐและภาคเกษตรกร ศึกษารวบรวมกลุ่มผู้
  ใช้น้ำและกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อประเมินศักยภาพและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มผู้
  ใช้น้ำ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงสถาบันองค์กร โดยรูปแบบองค์กรที่เสนอควร
  เน้นการเสริมสร้างเครือข่ายและการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรและกลุ่มต่างๆ
  ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากกว่าจะเน้นรูปแบบการ
  จัดตั้งองค์กรใหม่และเสนอรูปแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่เกษตรกรยอมรับ

 • จัดทำแผนการส่งน้ำของโครงการระหว่างที่มีการก่อสร้าง  เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการ
  น้ำของโครงการ โดยให้มีผลกระทบต่อการส่งน้ำตามปกติน้อยที่สุด

 • จัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความต้องการและให้ข้อคิดเห็นระหว่างดำเนินการศึกษาและ
  มีส่วนร่วมในขบวนการต่างๆ ของการศึกษา

3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงโครงการ

4. การสำรวจออกแบบรายละเอียดงานปรับปรุง

 • สำรวจและตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมทั้งทางด้านการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ สำรวจ
  ภูมิประเทศแนวคลองส่งน้ำและระบายน้ำด้านธรณีและด้านอุทกวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมูล
  ที่เพียงพอที่จะใช้ในการออกแบบปรับปรุงระบบชลประทาน

 • คำนวณและออกแบบรายละเอียด (Detailed Designs) ของอาคารในงานปรับปรุง
  ตามแนวทางที่ได้ศึกษาไว้ในด้านการออกแบบด้านเครื่องกลไฟฟ้า   และเครื่องกว้าน
  บานระบายนั้นให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมชลประทานได้ และหากไม่มีก็ให้ออกแบบ
  เพื่อใช้ในการประมูล (Tender Design Drawing)

 • คำนวณปริมาณงานจัดทำรายการปริมาณงานก่อสร้าง พร้อมคำนวณประมาณราคางาน
  การปรับปรุงโครงการฯ แม่แฝก

 • กำหนดรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications)

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.