Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-20
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด)
ที่ตั้งโครงการ : ลุ่มน้ำบางปะกง (ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  นครนายก 
  และปราจีนบุรี)
เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ก.พ. 2544 - 30 ส.ค. 2545
มูลค่าการว่าจ้าง : 22.29 ล้านบาท   (PTC = 6.18 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บจก.พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์
 
รายละเอียดของผลงาน

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาโครงการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายหลังการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำบางปะกงและประเมินค่า
ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2543 ที่เห็นชอบ
กับมติคณะกรรมการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะและเมือง       (คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเดิม) ที่เห็นควรให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทำการ
ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของเขื่อนทด
น้ำบางปะกง  ตลอดจนเสนอแนะแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มี
มูลค่าการลงทุนเหมาะสมต่อระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเขื่อนทดน้ำ
บางปะกง ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 253  ถึง 3 ธันวาคม
2542  และพบว่ามีผลกระทบด้านตลิ่งพังและน้ำเค็มท่วมในพื้นที่ด้านท้ายน้ำ จากการทดลอง
เปิดดำเนินการในระหว่างการก่อสร้าง  เมื่อวันที่  26-27  สิงหาคม  2542  และการทดลอง
เปิดดำเนินการในวันที่ 6 มกราคม 2543 จนส่งผลให้ต้องชะลอการดำเนินงานของเขื่อนทดน้ำ
บางปะกงจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเป็นการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ   ค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปิดดำเนินการของ
เขื่อนทดน้ำบางปะกง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ของโครงการวิเคราะห์        และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนทด
น้ำบางปะกง และประเมินค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย

 1. จัดทำสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ศึกษาสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
  สภาพแวดล้อมระบบนิเวศ      สภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งในอดีต
  และปัจจุบัน ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและ  ข้อมูลทุติยภูมิ  รวมทั้งศึกษาทบทวนผลการ
  ศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง

 2. ประเมินค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลกระทบ จากการเปิดดำเนินการของ
  เขื่อนระดับความรุนแรงและระยะเวลาที่จะเกิดปัญหารวมทั้งระบุขอบเขตของพื้นที่
  ที่จะได้รับผลกระทบทั้งบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนโดยเน้นการศึกษาประเด็น
  ปัญหาที่สำคัญตามที่ระบุไว้และเพิ่มเติมประเด็นปัญหาอื่นหากพบในระหว่างการศึกษา

 3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลกระทบ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนิน
  งานโครงการ พร้อมทั้งนำรายงานการศึกษาเดิม ซึ่งกรม  ชลประทานได้จัดทำไว้มา
  ประกอบในการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงภายหลัง
  การดำเนินงานโครงการ

 4. นำเสนอวิธีการและแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้น
  รวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมและ
  มีประสิทธิภาพ สำหรับแต่ละปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้จะนำแผนงาน
  โครงการที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงานมาประกอบในการพิจารณาความเหมาะสมโดยให้
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
  และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนดังกล่าว

 5. นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาสถานภาพของทรัพยากร - ธรรมชาติ
  และสภาพแวดล้อมการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งการจัดแบ่ง
  ระดับของผลกระทบเหล่านี้ เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการ
  สำรวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน
  ของผลการศึกษา

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :
12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.