Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 2-11
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประปาชนบท (พื้นที่ส่วนที่ 2)

ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.


ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าการปฏิบัติการ ภาค 2
  จำนวน  14  โครงการ
เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค
ระยะเวลาดำเนินงาน : 9 ต.ค. 2539 - 6 พ.ค. 2540
มูลค่าโครงการ : 317.0 ล้านบาท (รวม 14 พื้นที่)
มูลค่าการว่าจ้าง : 14.0 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

การประปาส่วนภูมิภาคได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2539 สำหรับค่าสำรวจ
ออกแบบในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงประปาชนบท กปภ. จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนิน
งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ กปภ. จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ
สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับโครงการดังกล่าว
โดยบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ทำการสำรวจ
ออกแบบสำหรับพื้นที่ส่วนที่ 2 โครงการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าการปฏิบัติการ ภาค 2 จำนวน 14 โครงการ โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้

 • ทบทวนลักษณะและขอบข่ายของโครงการ ที่กปภ.กำหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะ
  ปรับปรุงแผนงานให้ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

 • กำหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบ

 • สำรวจ และจัดทำแผนที่ภูมิประเทศที่ตั้ง ระบบสูบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำ สถานีจ่ายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ระบบท่อจำหน่ายน้ำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาคุณภาพน้ำดิบที่จะใช้ทำประปาด้านฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

 • สำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์คุณสมบัติทางธรณีวิทยา เพื่องานออกแบบฐานราก
  อาคารต่างๆ

 • ออกแบบ และจัดทำแบบแปลนรายละเอียด เพื่อการ  ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบจ่ายน้ำต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • วิเคราะห์ระบบโครงข่ายระบบส่งน้ำและระบบจำหน่ายน้ำ (Network Analysis)

 • ออกแบบและจัดทำแบบแปลนรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างระบบผลิต  น้ำประปาและ
  ระบบท่อจ่ายน้ำ

 • จัดทำรายการแสดงปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 • จัดทำแผนงานการก่อสร้าง

 • จัดทำข้อกำหนดทางวิชาการและเอกสารประกวดราคาต่างๆ

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.