Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 6-2
โครงการศึกษาความเหมาะสมของค่าบริการและองค์กรบริหารของท้องถิ่น
ที่จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดมูลฝอย

พื้นที่โครงการ


ที่ตั้งโครงการ : 23 พื้นที่ ใน 20 จังหวัด (ดังแสดงในรูป)
เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน : 27 ก.ค.2541 - 29 ต.ค. 2542
มูลค่าการว่าจ้าง : 6.0 ล้านบาท   (PTC = 11.91 ล้านบาท)
 
รายละเอียดของผลงาน

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นต่างๆ  เพื่อใช้เตรียมการและดำเนินการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดมูลฝอย  เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำเสียและมูลฝอยจากชุมชนเมือง ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินระบบท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับภาระ
เอง ซึ่งท้องถิ่นจำเป็นต้องหางบประมาณมาใช้จ่ายโดยอาศัยรายได้ของท้องถิ่นเองและบางส่วน
ต้องเก็บจากประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับหลักการที่ว่าผู้ก่อให้เกิดมลภาวะ
จะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบในการบำบัดมลภาวะ

ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดมูลฝอยจากประชาชน ตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 88 ได้กำหนดให้คณะกรรม
การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้กำหนดอัตรา
ค่าบริการให้กับท้องถิ่นและประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อนำไปใช้ต่อไปฉะนั้นเพื่อความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องศึกษาองค์กรบริหารการจัดการและการ
กำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นโดยนำผลมาใช้ในการประกอบการพิจารณา
เพื่อประกาศอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดมูลฝอยต่อไป
โดยได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด ทำการศึกษาเพื่อหาอัตราค่า
บริการที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบ วิธีการ และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
ของงานดังนี้

 • งานศึกษาปริมาณและลักษณะน้ำเสียและขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และสถาน
  ประกอบการอาคารประเภทต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต

 • ศึกษาต้นทุนของระบบรวบรวม/บำบัดน้ำเสียและระบบที่ได้เก็บขนและกำจัดมูลฝอย
  ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วในปัจจุบันและระบบที่จะทำการก่อสร้างในอนาคต

 • ประเมินค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย รวมทั้งการเดิน
  ระบบและการควบคุมบำรุงรักษาระบบ

 • ศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่มีการบังคับใช้อยู่ใน
  ประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการ และการบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย
  และระบบจัดการมูลฝอยโดยภาครัฐหรือเอกชน และการจัดเก็บค่าบริการ

 • สำรวจทัศนคติของประชากรในพื้นที่เกี่ยวกับความเข้าใจของประชากรต่อความจำ
  เป็นของการจัดสร้างระบบและความจำเป็นการจัดเก็บค่าบริการศึกษาเลือกในการจัด
  เก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอยรูปแบบต่างๆ

 • ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอย
  ในประเทศต่างๆ

 • ศึกษาถึงระเบียบและวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และศึกษา
  ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บร่วมกัน

 • กำหนดประเภทหรือกลุ่มของผู้ที่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการ

 • ศึกษากำหนดเกณฑ์ในการคำนวณ และคำนวณหาอัตราค่าบริการ

 • เสนอแนวทางในการจัดเก็บค่าบริการ

 • เสนอแนะรูปแบบองค์กรที่จะเข้ามาดำเนินการจัดการระบบที่เหมาะสม ตลอดจน
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือร่าง กฎ ระเบียบ และข้อกฎหมาย สำหรับการ
  ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน

 • เสนอแนะแผนการดำเนินงานในการจัดเก็บค่าบริการและวิเคราะห์สถานะการเงิน
  ในการดำเนินงาน

 • จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าบริการและแผนการเงิน

 • เสนอแนะรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องอัตราค่าบริการ
  บำบัดน้ำเสีย และอัตราค่าบริการจัดการมูลฝอยของพื้นที่ศึกษาทั้ง 23 พื้นที่

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :
12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th
Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.