Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 3-7
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล 18 แห่ง ของจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระยะเวลาดำเนินงาน : 25 เม.ย. 2549 - 12 พ.ย. 2550
มูลค่าโครงการ : 5,094.98 ล้านบาท (MP : 18 เทศบาล)
  3,655.33 ล้านบาท (FS : 8 เทศบาล)
มูลค่าการว่าจ้าง : 25.10 ล้านบาท   (PTC = 20.408 ล้านบาท)
ทำงานร่วมกับ : บจก.ไทย คอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง , บจก. พีซีบี เทคโนโลยี
 
รายละเอียดของผลงาน

ในปี 2538 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้จังหวัดนครสวรรค์ประสบสภาพน้ำท่วมอันเกิดจาก
แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่เกือบทั้งหมดของชุมชน
ในระดับเทศบาล สภาพน้ำท่วมขังนานนับเดือนได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของ
ประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเป็นอันมากกรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงได้ดำเนินการให้มีการศึกษาจัดทำแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมโครงการออกแบบ
รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
น้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาล และพื้นที่ต่อเนื่อง

จากการศึกษาและจัดทำแผนหลักในพื้นที่ชุมชนระดับเทศบาลทั้ง 18 แห่งของจังหวัด
นครสวรรค์ บริษัทที่ปรึกษาได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อมาทำการศึกษา
ความเหมาะสมรวม 8 แห่ง  และได้ทำศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุและ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ศึกษาโครงการทั้ง 8 พื้นที่ รวมทั้งการใช้แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์วิเคราะห์ระดับน้ำจากมาตรการบรรเทาอุทกภัยและป้องกันน้ำท่วม สามารถแบ่ง
พื้นที่ศึกษาได้เป็น 4 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 น้ำท่วมจากน้ำล้นตลิ่งลำน้ำสายหลัก  : เกิดจากลำน้ำสายหลักในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย แม่น้ำปิง (เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย และเทศบาลนครนครสวรรค์)
แม่น้ำน่าน (เทศบาลเมืองชุมแสง และเทศบาลตำบลทับกฤช) และแม่น้ำเจ้าพระยา (เทศบาล
นครนครสวรรค์ เทศบาลตำบลโกรกพระ และเทศบาลตำบลพยุหะ)

กลุ่มที่ 2 น้ำท่วมจากน้ำล้นตลิ่งลำน้ำสาขา : เกิดจากลำน้ำสายสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำสาย
หลัก ได้แก่ ลำเหมืองลาดยาว ในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดยาว

กลุ่มที่ 3 น้ำท่วมจากระบายน้ำฝนในพื้นที่ไม่ทัน : ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่น้ำในลำน้ำมี
ระดับสูง พบในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะ เทศบาลตำบลลาดยาวและเทศบาลตำบลทับ
กฤช

กรณีที่ 4 ไม่มีปัญหาน้ำท่วม มีเพียงปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง : พบในพื้นที่เทศบาลตำบล
เก้าเลี้ยวจากสภาพปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำข้างต้น สามารถพิจารณาแนวทางในที่มี
ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน ได้ดังนี้

  1. ระบบป้องกันน้ำท่วม : กำหนดแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวถนน/คลอง และทำการยก
    ระดับถนน/ปรับปรุงตลิ่ง เพื่อให้มีระดับสูงเพียงพอ

  2. ระบบระบายน้ำ : กำหนดองค์ประกอบของระบบระบายน้ำให้เพียงพอต่อการระบายน้ำ
    ในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงที่น้ำในลำน้ำมีระดับสูง ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
    /ประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำ

โดยสรุปแล้ว จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ พบว่า มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาโครงการ  7  แห่ง  ซึ่งได้ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการ
ก่อสร้างไว้ในโครงการนี้ ดังนี้

1)   เทศบาลนครนครสวรรค์และชุมชนต่อเนื่อง
2)   เทศบาลเมืองชุมแสงและชุมชนต่อเนื่อง
3)   เทศบาลตำบลโกรกพระและชุมชนต่อเนื่อง
4)   เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวและชุมชนต่อเนื่อง
5)   เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยและชุมชนต่อเนื่อง
6)   เทศบาลตำบลพยุหะและชุมชนต่อเนื่อง
7)   เทศบาลตำบลลาดยาวและชุมชนต่อเนื่อง และเพิ่มเติมอีก 1 พื้นที่คือ
       เทศบาลตำบลทับกฤช


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :


12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.