Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 3-6
งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล 19 แห่ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ระยะเวลาดำเนินงาน : 17 พ.ค. 2548 - 6 พ.ย. 2549
มูลค่าโครงการ : 8,200.00 ล้านบาท (MP : 19 เทศบาล)
  1,163.80 ล้านบาท (FS :  5 เทศบาล)
มูลค่าการว่าจ้าง : 21.70 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้  ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทาง
ฝั่งอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 780 กิโลเมตร  ลักษณะพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกและด้านทิศใต้
ประกอบไปด้วยแนวเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  ตรัง และพัทลุง ตามลำดับ ทำให้เกิดน้ำท่วมและแม่น้ำปากพนังไหลผ่านพื้นที่
ราบลุ่มด้านฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีภูมิประเทศด้านฝั่งตะวันตก และทิศใต้เป็นภูเขาด้านตะวัน
ออกเป็นที่ราบ  มีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน  จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงสภาพน้ำท่วมขังหรือน้ำล้นตลิ่ง
ได้  การเกิดปัญหาน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดว่ามีความถี่สูงมาก อีกทั้งยังเกิดค่อนข้าง
รุนแรงและมักเกิดควบคู่กับปัญหาวาตภัย  บริเวณที่ประสบปัญหาได้แก่  อำเภอขนอม สิชล
ท่าศาลา หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด ทุ่งสง และอำเภอเมือง  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
นครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ดำเนินการให้มีการศึกษาจัดทำแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมโครงการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาล และพื้นที่ต่อเนื่อง

จากการศึกษาและจัดทำแผนหลักในพื้นที่ชุมชนระดับเทศบาลทั้ง 19 แห่ง ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช บริษัทที่ปรึกษาได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อมาทำการ
ศึกษาความเหมาะสมรวม 5 แห่ง  ได้แก่ ทน.นครศรีธรรมราช ทต.ท่าแพ ทต.บางจาก
ทต.ปากนคร และ ทต.ชะอวด โดยสรุปองค์ประกอบของโครงการในแต่ละพื้นที่ได้ดังนี้

1)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและชุมชนต่อเนื่อง :

 • ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง เพื่อป้องกันน้ำจากคลองท่าซัก
  คลองนครน้อย คลองป่าเหล้า คลองสวนหลวง คลองคูพาย
 • งานยกระดับถนนราษฎร์บำรุง ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง  เพื่อใช้เป็นคันป้องกันน้ำท่วม
 • ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมประตูกั้นน้ำไหลย้อนกลับ 20 แห่ง และก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำตามแนวถนนสายหลัก

2)  เทศบาลตำบลท่าแพ :

 • ก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งคลองท่าแพและคลองสาขา
 • ก่อสร้าง/ยกระดับถนนสุขาภิบาล 8 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนซอยแยกจากสุขาภิบาล 7 ถนนสุขาภิบาล 5 เป็นคันป้องกันน้ำท่วม
 • ปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชน

3)  เทศบาลตำบลบางจาก :

 • ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองบางจากและคลองสาขา
 • ก่อสร้าง/ยกระดับถนนถาวร ถนนสุขเกษม  ถนนรัญจุล  ซอยตรีตรง 
  เป็น  คันป้องกันน้ำท่วม
 • ปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชน

4)  เทศบาลตำบลปากนคร :

 • ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบนถนนสายปากนคร-ชายทะเล
  พร้อมติดตั้งประตูกั้นน้ำไหลย้อนกลับ
 • ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบนถนนสายบางเชี่ยว-ชายทะเล
  พร้อมติดตั้งประตูกั้นน้ำไหลย้อนกลับ

5)  เทศบาลตำบลชะอวด :

 • ก่อสร้าง/ยกระดับถนนเป็นคันป้องกันน้ำท่วม
 • ก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง/คันดินป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองชะอวดต่อ
  เชื่อมกับเขื่อนริมตลิ่งเดิม
 • ปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชน

โดยสรุปแล้ว จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ พบว่า มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ในการพัฒนาโครงการ  4  แห่ง ได้แก่ ทน.นครศรีธรรมราช ทต.ท่าแพ ทต.บางจากและ
ทต.ปากนคร ซึ่งได้ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง
ไว้ในโครงการนี้ด้วย


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :


12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th


Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.