Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 3-4
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดแพร่

พื้นที่น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ในปี พ.ศ. 2538

ที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล 13 แห่ง ของจังหวัดแพร่
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 20 มิ.ย. 2544 ถึง 9 ก.พ. 2546
มูลค่าโครงการ -  ทม.แพร่  : 1,307.68 ล้านบาท
-  ทต.เด่นชัย  : 248.33 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 14.80 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่เป็นแอ่งกะทะ ซึ่งโดยมากเป็นพื้นที่ชุมชน
มีแม่น้ำยมไหลผ่าน สภาพด้านเหนือน้ำส่วนใหญ่เป็นภูเขา ดังนั้นเมื่อเกิดสภาพฝนตกหนักหรือ
มีน้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำยมในปริมาณมาก  โดยเฉพาะปี  2538   ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขต
เทศบาลเป็นบริเวณกว้างบางแห่งน้ำท่วมสูงจากพื้นถึง 2.00 เมตร ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรและของราชการ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูป
การต่างๆ กรมโยธาธิการจึงได้ดำเนินการให้มีการศึกษาความเหมาะสมโครงการออกแบบ  
รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่
จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมในอนาคต

จากการศึกษาและจัดทำแผนหลักในพื้นที่ชุมชนระดับเทศบาลทั้ง 13 แห่ง ของจังหวัดแพร่ บริษัทที่ปรึกษาได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ เพื่อมาทำการศึกษาความ
เหมาะสมรวม 3 แห่ง  ได้แก่ ทม.แพร่และชุมชนต่อเนื่อง  ทต.ทุ่งโฮ้ง และทต.เด่นชัย

โดยสรุปองค์ประกอบของโครงการในแต่ละพื้นที่ได้ดังนี้

1. เทศบาลเมืองแพร่และชุมชนต่อเนื่อง มีเป้าหมายการป้องกัน น้ำท่วมที่รอบปีการเกิด       75 ปี โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่

พื้นที่ 1  :  เทศบาลเมืองแพร่
  • ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม โดยการยกระดับถนนล้อมรอบพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาล
  • ปรับปรุงห้วยแม่แคมและปรับปรุงลำน้ำสาขาของเหมืองหิต เป็นระยะทางรวม 3.2 กม.
  • ก่อสร้างประตูระบายน้ำรวม 7 แห่ง ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 2 แห่ง และปรับปรุงท่อระบายน้ำในถนนสายหลักต่างๆ
พื้นที่ 2  :  เทศบาลเมืองแพร่ และ อบต.ป่าแมต
  • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำยมและยกระดับถนนล้อมรอบเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองแพร่ และอบต.ป่าแมต บางส่วน
  • ปรับปรุงลำเหมืองหิตและขุดลอกลำห้วย ร่องคาว ร่องแดง และเหมืองหลวง และก่อสร้างประตู ระบายน้ำ 1 แห่ง
  • ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง
พื้นที่ 3  :  อบต.ทุ่งกวาว และเทศบาลเมืองแพร่
  • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและยกระดับถนนล้อมรอบเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งกวาว และเทศบาลเมืองแพร่บางส่วน และก่อสร้างประตูระบายน้ำ 1 แห่ง

2. เทศบาลตำบลเด่นชัย มีเป้าหมายการป้องกันน้ำท่วมที่รอบปีการเกิด 100 ปี โดยแบ่ง
     พื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่

พื้นที่ 1  :  เขตพื้นที่ชุมชนชั้นใน
  • ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงห้วยแม่พวก
พื้นที่ 2  :  เขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่นปานกลาง และเขตเกษตรกรรม
  • ก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำยม และปรับปรุงยกระดับถนน และก่อสร้างประตู ระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง

3. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เนื่องจากพื้นที่ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำยม
     จึงเสนอปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่เท่านั้น

โดยสรุปแล้ว จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ พบว่ามีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาโครงการ  2  แห่ง  ได้แก่  เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ (พื้นที่ 1) และเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลเด่นชัย (พื้นที่ 1) ซึ่งได้ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการ
ก่อสร้างไว้ในโครงการนี้ด้วย


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.