Progress Technology Consultants Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 3-3
งานศึกษาความเหมาะสม โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
ระยะเวลาดำเนินงาน : 27 ต.ค. 2543 - 25 ม.ค. 2545
มูลค่าโครงการ : 1,974.5 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 19.88 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 7 โครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2532 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพิจารณาหามาตรการและแนวทางบรรเทา
อุทกภัยที่เกิดจากปริมาณน้ำท่วมที่ไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช มิให้เข้าไปท่วมในพื้นที่
ในเขตชุมชนและเขตเศรษฐกิจของเมือง เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการและของราษฎร
ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ  มิให้ได้รับความ เสียหาย หรือถ้าได้รับความเสียหายก็
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย

 • การศึกษาวิเคราะห์ระบบการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 • การเสนอแนวทางให้จัดลำดับความสำคัญของงานและพื้นที่ดำเนินการ โดยแยกเป็นแผน
  การดำเนินงานระยะเร่งด่วน และแผนการดำเนินงานระยะยาวให้ชัดเจน

 • ศึกษาความเหมาะสมงาน/โครงการที่มีความสำคัญสูงและอยู่ในแผนการดำเนินงาน
  ระยะเร่งด่วน และระยะยาว

 • ศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสังคม องค์กร และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยแนวทางแก้ไข
  ที่เหมาะสมทั้งโครงการ ตามแผนดำเนินงานระยะเร่งด่วนและโครงการตามแผนดำเนิน
  งานระยะยาว

 • การศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิด  น้ำท่วมและอุปสรรคของการ
  ระบายน้ำในภาพรวมของพื้นที่ศึกษาและพื้นที่เน้นหนักที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

 • การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากน้ำไหลบ่าจากแม่น้ำ
  ต่างๆ และความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังออกจาก พื้นที่ในสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
  และรวมที่กำลังก่อสร้าง

 • การศึกษาวิเคราะห์ระบบระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เหมาะสม ในภาพรวมของ
  พื้นที่ศึกษาและพื้นที่เน้นหนักที่ควรดำเนินการ

 • การออกแบบในขั้นศึกษาความเหมาะสมหลังจากการศึกษางาน/โครงการที่จะดำเนินการ
  ตามแผนเร่งด่วนมีความเหมาะสม

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th
www.progress.co.th


Copyright @ 2014 Progress Technology Consultants Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultants Co.,Ltd.