Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 3-1
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่โครงการ : เทศบาลนครนครสวรรค์


รูปแบบคันป้องกันน้ำท่วมที่ตั้งโครงการ : เทศบาลนครนครสวรรค์  และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 
  พื้นที่ประมาณ  124.82 ตร.กม.
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
ระยะเวลาดำเนินงาน : 23 ก.ย. 2539 - 18 ก.ค. 2540
มูลค่าโครงการ : 1,704.0 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 24.50 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการขนถ่ายสินค้าในภาคเหนือตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 7 ได้กำหนดให้  24.50 จังหวัดนครสวรรค์เป็น
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคนี้      ส่งผลให้มีการลงทุนประกอบธุรกิจด้านต่างๆอย่าง
กว้างขวาง แต่สืบเนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2538     ทำให้เทศบาลประสบกับสภาพน้ำท่วม
ครั้งใหญ่อันเกิดจากแม่น้ำปิง   แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่
เกือบทั้งหมดของเทศบาล สภาพน้ำท่วมขังนานนับเดือนได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ของประชาชน และทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเป็นอันมาก กรมโยธาธิการจึงได้ดำเนิน
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด ในการแก้ไขปัญหา   น้ำท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์และชุมชนโดยรอบ

รายละเอียดของการศึกษา ประกอบด้วย

 • การศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่หลักระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับการ
  ขยายตัวของชุมชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 • ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล
  และชุมชนโดยรอบ

 • ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมตามแผนเร่งด่วน จากผลทบทวนการศึกษาความเหมาะสมในเขตเทศบาลและชุมชนโดยรอบ

บริษัทได้ทำการศึกษา เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมา
ออกแบบในรายละเอียด  พื้นที่ที่นำมาออกแบบรายละเอียดแบ่งตามสัญญาการก่อสร้างได้ดังนี้

 • สัญญาที่ 1 : การออกแบบคันป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ปิดล้อมที่ 1 และ 2
  ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนริมแม่น้ำและถนนยกระดับสถานีสูบน้ำ 2 แห่ง และท่อระบาย
  น้ำจากอุทยานสวรรค์ลงแม่น้ำเจ้าพระยา

 • สัญญาที่ 2 : การออกแบบคันป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ปิดล้อมที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย
  เขื่อนริมแม่น้ำและถนนยกระดับสถานีสูบน้ำ 2 แห่ง

 • สัญญาที่ 3 : การออกแบบงานท่อระบายน้ำที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่ปิดล้อมที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมความยาว 87 กม.

Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th

Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.