Progress Technology Consultant Co.,Ltd
Language
Progress Technology Consultants Co.,Ltd. Project 5-4
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ควบคุมงาน งานออกแบบรวมก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย
บ่อพัก MH, IPC  ส่วนที่เหลือของโครงการบำบัดน้ำเสีย รวมระยะที่ 1 (ส่วนที่ 4) ของกรุงเทพมหานคร

ระบบตะกอนเร่ง  ขนาด 350,000 ลบ.ม./วัน


อาคารควบคุมที่ตั้งโครงการ : เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย  สัมพันธวงศ์ พญาไท ปทุมวัน   ราชเทวี  และห้วยขวาง
เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ก.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2548
มูลค่าโครงการ : 419.9 ล้านบาท
มูลค่าการว่าจ้าง : 26.41 ล้านบาท
 
รายละเอียดของผลงาน

โครงการบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ดินแดง) เป็นโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบท่อ
รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมี พื้นที่รับน้ำเสียทั้งสิ้น 37 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ปกครองรวม 8 เขต ประกอบด้วย เขตสัมพันธ์วงค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพระนคร เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง มีประชากรที่
จะได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ 1,080,000 คน ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียเป็นระบบ
ท่อดักน้ำเสีย (Interceptor Sewer) มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร โดยมีขนาดของ
ท่อตั้งแต่ Æ 0.60-3.2 เมตร ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบตะกอนเร่งที่สามารถกำจัด
ธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) (Acitivated Sludge Process with Nutrient
Removal) มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
โดยโรงบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่บริเวณข้างศาลาว่าการกทม. 2 บนพื้นที่ 17 ไร่น้ำที่ผ่านกระบวน
การบำบัดแล้ว จะถูกปล่อยลงสู่บึงมักกะสันก่อนจะทิ้งลงระบบคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

ขอบเขตงานบริหาร ควบคุมงาน งานออกแบบรวมก่อสร้าง  ท่อรวบรวมน้ำเสีย บ่อพัก
MH, IPC ส่วนที่เหลือของโครงการบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 1 (ส่วนที่ 4) ประกอบด้วย

1. การอนุมัติรับรองให้ความเห็นชอบการออกแบบก่อสร้าง(ถ้ามี) ของการดำเนินงานโครงการ

 • ที่ปรึกษาจะตรวจสอบแบบพิมพ์ก่อสร้าง  รายงานข้อเสนอที่  ผู้รับจ้างจัดส่งมาให้ตลอดเวลาของการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา 

 • ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบและอนุมัติรับรองให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ
  ผู้รับจ้างที่จัดส่งให้ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา

2. การบริหาร ตรวจสอบความเรียบร้อยของการออกแบบรวม  ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียฯ
    และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเวลา 6เดือน

ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับจ้างตามที่เห็นสมควรและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานก่อสร้างโครงการตามสัญญา

 • มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และจัดเตรียมหลักฐานการจ่ายเงินฉบับกลางและฉบับสมบูรณ์  เพื่อที่จะจัดส่ง
  ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้รับจ้างในเรื่องที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสอบ
  และการทดสอบวัสดุเครื่องจักรโรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรงบำบัด
  น้ำเสียและ การดำเนินงานโครงการ

 • จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  โครงการ และจัดทำคู่มือการเดินระบบและบำรุงรักษาให้กับผู้ว่าจ้าง

 • ช่วยขจัดและไกล่เกลี่ยปัยหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง

 • การประชุมร่วมกันในเรื่องการดำเนินงานโครงการระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง และที่ปรึกษา
3. การบริหาร  ควบคุมงานเดินระบบและบำรุงรักษา  ในช่วงเวลา 12 เดือน (1 ปี)

 


Image Gallery Scoce of Services Contact Us
       For each of the field of activities, the PTC provides
a complete range of consulting services as summarized below

Reconnaissance Survey.
Field Investigations.
Study and Planning.
Engineering and Design.
Supervision, Engineering Advice and Construction Management.
Training and Guidance.
address :


Tel :

FAX :
E-mail :
Website :

12/14-15 Pathumwan Place condominium,
Soi Kasaemsan 1 Rama 1 Rd. Patumwan,
Bangkok 10330.
0-2214-3810,0-2215-2748,0-2215-3870-1
0-2216-46130-2612-3080-3
0-2216-6287
main@progress.co.th,ptc2004@asianet.co.th
www.progress.co.th


Copyright @ 2014 Progress Technology Consultant Co.,Ltd. All right reserved.
Progress Technology Consultant Co.,Ltd.